Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων (2019-2020)

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος αρ. 14/11.6.2019 προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). του Τμήματος ‘ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ’.

Στο ΠΜΣ ‘Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων’ θα εισαχθούν δέκα (10) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες.

Στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» μπορούν να γίνουν δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Θετικών και Οικονομικών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας κατ’ έτος) στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» εφόσον το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα είναι συναφές με το ΠΜΣ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή ή φοιτήτρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Κάθε υποψήφιος/υποψήφια οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία του TATM μέχρι και τις 25 Ιουλίου 2019 αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του TATM και υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος

(2) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, ή επίσημη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από το οικείο Τμήμα ή Σχολή του/της υποψηφίου/ας, σε δύο αντίτυπα.

(3) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε δύο αντίτυπα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σ’ αυτό προσόντων και από οτιδήποτε πρόσθετο τεκμηριωμένο στοιχείο επιστημονικού, ερευνητικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα κρίνεται ικανό να ενισχύσει την υποψηφιότητα, σε δύο αντίτυπα επίσης.

(4) Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, σε δύο αντίτυπα.

(5) Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή, σε περίπτωση που ο υποψήφιος/η υποψήφια έχει εκπονήσει διπλωματική/πτυχιακή εργασία, ή εναλλακτικά από μέλη ΔΕΠ του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του υποψήφιου/της υποψήφιας, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

(6) Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας σε δύο αντίτυπα.

Απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής των υποψηφίων στα ΠΜΣ είναι η γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται με γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ) του ΑΠΘ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εξετάσεων από το ΚΔΞΓ, αυτές θα πραγματοποιούνται από 2-μελείς επιτροπές οι οποίες θα διαπιστώνουν την επάρκεια γνώσης των υποψηφίων στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από καθηγητές ή λέκτορες του ΤΑΤΜ που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ, και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ως ελάχιστος επιτυχής βαθμός ορίζεται ο βαθμός 7.0 (με άριστα το 10). Απαλλάσσονται της εν λόγω εξέτασης όσοι έχουν γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας επιπέδου C2, η οποία διαπιστώνεται με τα οικεία κατά περίπτωση πτυχία, τα οποία ορίζονται με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315 τ. Α΄), 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ. Α΄) και 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ. Α΄). Απαλλάσσονται επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από το ΤΑΤΜ. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, απαιτείται επίσης πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

(7) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κανένας φάκελος υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτός, αν δεν είναι πλήρης.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Υποβάλλεται επίσης από τον υποψήφιο/την υποψήφια υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το τμήμα και υπάρχει αναρτημένη και στην ιστοσελίδα των ΠΜΣ του Τμήματος (http://gtatm.web.auth.gr) ότι όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι γνήσια και ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ΠΜΣ βασίζεται στην αξιολογική τους κατάταξη με βάση τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη μοριοδότησή τους.

(α) Προφορική συνέντευξη (έως 30 μόρια).

(β) Μέσος όρος βαθμολογίας δέκα προπτυχιακών μαθημάτων, συγγενών στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (έως 20 μόρια). Τα συγγενή μαθήματα για το ΠΜΣ προσδιορίζονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής των υποψηφίων το ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να παρουσιάζονται στην επίσημη αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων. Ο μέσος όρος βαθμολογίας στα εν λόγω δέκα μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2 έτσι ώστε να προκύψει ένας συνολικός αριθμός μορίων μεταξύ 0 – 20. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει το συνολικό αριθμό δέκα συγγενών μαθημάτων, τότε ο μέσος όρος θα προσδιορίζεται από το άθροισμα των βαθμών των υπαρχόντων συγγενών μαθημάτων διαιρούμενο με το δέκα.

Τα συγγενή μαθήματα πρέπει ενδεικτικά να ανήκουν στις εξής γνωστικές περιοχές: Υδραυλική, Υδρολογία, Υδραυλικά Έργα, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση και Αξιοποίηση Αποβλήτων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεωπληροφορική, Βάσεις Δεδομένων, Στατιστική, Χωρική Ανάλυση, Γεωγραφία, Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Σχεδιασμός Μεταφορών, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Οικονομική των Μεταφορών, Αναπτυξιακές Πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) Βαθμολογία διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (έως 15 μόρια).

Στην περίπτωση που η διπλωματική/πτυχιακή εργασία εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, λαμβάνει μέχρι και 15 μόρια (ανάλογα με το βαθμό της). Αν η διπλωματική/πτυχιακή εργασία δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, λαμβάνει μέχρι και 10 μόρια ανάλογα με το βαθμό της.

(δ) Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (έως 15 μόρια).

(ε) Ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, όπως βεβαιώνεται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πρόγραμμα συνεδρίου, αντίγραφο δημοσίευσης, κ.λπ.) (έως 10 μόρια).

(στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 μόρια).

Ως καταρχήν εισακτέοι/εισακτέες θεωρούνται όσοι και όσες συγκεντρώσουν τουλάχιστον 70 μόρια. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι/υποψήφιες με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των συγγενών μαθημάτων προς το ΠΜΣ ή άλλων επιμέρους κριτηρίων επιλογής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται από 3-μελή επιτροπή αξιολόγησης οριζόμενη από τη Συνέλευση Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία διεξάγει τις προβλεπόμενες προφορικές συνεντεύξεις, αξιολογεί και βαθμολογεί τα προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα μοριοδότησης και υποβάλει στο Τμήμα την αξιολογική τους κατάταξη. Την απόφαση για την τελική επιλογή λαμβάνει η Συνέλευση Τμήματος, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων από την 3-μελή επιτροπή αξιολόγησης. Στη συνέχεια αναρτάται στο διαδικτυακό ιστότοπο του TATM ο σχετικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ, ο οποίος έχει επικυρωθεί από τη Συνέλευση Τμήματος. Εάν μετά την λήξη της προθεσμίας εγγραφής των επιτυχόντων διαπιστωθούν κενά, αυτά καλύπτονται από τον πίνακα των επιλαχόντων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 70 μόρια κατά την αξιολόγησή τους, με επικύρωση από τη Συνέλευση Τμήματος.

Προϋπόθεση φοίτησης στο ΠΜΣ του ΤΑΤΜ είναι η μη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε άλλο ΠΜΣ, του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από την 1 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, διεξάγονται οι εξετάσεις στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα, για όσους δεν είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν την επάρκεια της ξένης γλώσσας, όπως αναφέρεται παραπάνω

Όσοι και όσες δικαιούνται την απαλλαγή εξέτασης από την ξένη γλώσσα υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ είτε τους πρωτότυπους τίτλους –οπότε κρατείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο– είτε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο .

Μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, που ορίζεται από τη Συνέλευση Τμήματος, η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ. Την απόφαση για την τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών λαμβάνει η Συνέλευση Τμήματος ύστερα από σχετική εισήγηση-πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, και στη συνέχεια ο σχετικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ή μέχρι την ημερομηνία που θα καθορίσει η Συνέλευση του ΤΑΤΜ. Εφόσον διαπιστώνονται κενά, αυτά καλύπτονται από τον πίνακα των επιλαχόντων, ο οποίος έχει καταρτισθεί και επικυρωθεί από τη Συνέλευση Τμήματος κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής των υποψηφίων. Οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες προσέρχονται στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ όπου προσκομίζουν ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και συμπληρώνουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ή δεν φοιτούν παράλληλα) σε άλλο ΠΜΣ του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρμόδια κ. Π. Γιουβανούλη, τηλ. 2310995823 και 2310995991.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης

Καθηγητής ΑΠΘ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα