Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης: Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» για το ακαδ. έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 2306/27-8-14 τ.Β΄)

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους1 , στην υπ. αριθμ. 26/25-01-2017 συνεδρία της, αποφάσισε την επιλογή υποψηφίων στην Α΄ Κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών» για το ακαδ. έτος 2017-2018. ( Το ΔΠΜΣ πληροί τις προϋποθέσεις συνάφειας Ειδικής Αγωγής η οποία καλύπτεται μέσω μαθημάτων, πρακτικής άσκησης και εξειδικευμένων υποχρεωτικών σεμιναρίων)

Η ΕΔΕ στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε να μην προβεί στην επιλογή υποψηφίων στην Β΄ Κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας», για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 25 θέσεις στο ΔΠΜΣ έχουν πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τη συνάφεια του αντικειμένου αποφαίνεται η ΕΔΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 και την απόφαση της ΕΔΕ είναι τα ακόλουθα: .

Κριτήρια επιλογής

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες
 2. Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες
 3. Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες
 4. Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 5 μονάδες.

Πρόσθετα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται:

 1. Γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες
 2. Ατομική συνέντευξη για την εκτίμηση της επιστημονικής κατάρτισης και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, έως 20 μονάδες.

Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100.

Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση (άριστα 60).

Τα γραπτά εξετάζονται από δύο εξεταστές. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη του 3 τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος ΔΕΠ το οποίο ορίζεται από τη Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής κρίνεται απαραίτητη η γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται είτε με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες είτε με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα επιπέδου Proficiency για την αγγλική γλώσσα, επιπέδου Sorbone II ή DALF για τη γαλλική γλώσσα και επιπέδου Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική γλώσσα ή με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας και εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά από τρεις (3) μήνες.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που θα συγκεντρώσουν. Ο πίνακας επιτυχόντων εγκρίνεται από το Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από την ΕΔΕ. Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος και οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν στο επισπεύδον Τμήμα εντός τακτής προθεσμίας.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Για την κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών».

 • Η εξέλιξη της ειδικής αγωγής ως αυτόνομου επιστημονικού πεδίου- μοντέλα σχολικής ένταξης
 • Θεωρίες νοημοσύνης, διαταραχές της, αξιολόγηση
 • Γνωστική ανάπτυξη, γνωστικές ανεπάρκειες, αναπτυξιακές μαθησιακές διαταραχές
 • Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη-Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη (2ος όροφος) και ώρα 12:00-13:00, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναγράφεται η κατεύθυνση πού επιθυμούν να παρακολουθήσουν
 2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα
 3. Αντίγραφο πτυχίου
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας
 6. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 7. Μια φωτογραφία

 

Οι αιτήσεις μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά /courier στη διεύθυνση:

“Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Γραμματεία Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κτήριο Πύργος

54124 Θεσσαλονίκη

(αίτηση για το ΔΔΠΜΣ “Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης”)”

Η ταχυδρομική αίτηση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία στην απόδειξη του courier θα είναι η τελευταία ημέρα της προθεσμίας, δηλαδή 28/4/2017.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία Παππά στο τηλέφωνο 2310 995059 ή στο e-mail: pappa@nured.auth.gr

Ημερομηνίες εξετάσεων: Σάββατο 27 Μαΐου 2017 Κυριακή 28 Μαΐου 2017 (ξένη γλώσσα)

Τόπος εξέτασης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κτήριο Πύργος

Σημείωση:

 1. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τη διευκόλυνση των εργαζομένων.
 2. Για κάθε χρόνο φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν συμμετοχή- εισφορά 500 ΕΥΡΩ για κάλυψη λειτουργικών και επιστημονικών αναγκών του ΔΠΜΣ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ

Καθηγητής

Ιστοσελίδα: http://psychoentaxi.web.auth.gr/


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο