Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (2023-2024)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ KAI ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος:

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Βασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας με βάση τη διακήρυξη της Alma Ata.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 268 | 03.02.2020].

Ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος για το Π.Μ.Σ. είναι 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Από τις 10 προκηρυσσόμενες θέσεις οι 6 θέσεις αφορούν φοίτηση με αποκλειστικά δια ζώσης παρουσία των φοιτητών και οι 4 θέσεις αφορούν υβριδική φοίτηση (συνδυασμός δηλαδή δια ζώσης και διαδικτυακής παρακολούθησης).

Αιτήσεις συμμετοχής: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτούντες κατά τη διαδικασία της αίτησης καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο φοίτησης τους. Οι αιτούντες δεν μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση και στους δύο τύπους φοίτησης (δια ζώσης, υβριδικός).

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας στο: https://bit.ly/MPHC2023
Η δε αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο: msc-ph@auth.gr
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 1 Ιουνίου 2023 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2023

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

  1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου)
  4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) Επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή (β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test ή (γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή (δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
  5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό
  6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν). Στην περίπτωση απόδειξης ερευνητικής/συγγραφικής δραστηριότητας οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ανάτυπο μίας εργασίας (σε διεθνές ή ελληνικό περιοδικό με κρίση) ή ανακοίνωσης (σε επιστημονικό συνέδριο), βάσει της οποίας θα μοριοδοτηθούν για το σχετικό κριτήριο. Για τον τρόπο μοριοδότησης στο συγκεκριμένο κριτήριο δείτε [άρθρο 4, ΦΕΚ Β’ 268 | 03.02.2020].
  7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπρόθεσμα θα συμπληρώσουν την αίτηση τους και θα αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλούνται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ. Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις και για τους δύο τρόπους φοίτησης (δια ζώσης και υβριδικό) γίνονται με φυσική παρουσία των υποψηφίων στη Θεσσαλονίκη και είναι στα ελληνικά.

Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 6μμ
(ο ακριβής χώρος πραγματοποίησης των εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο στο ιστότοπο του ΠΜΣ)

Εξεταστέα ύλη:

Προσωπικές συνεντεύξεις: Οι υποψήφιοι οι οποίοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για συμμετοχή τους σε προσωπική συνέντευξη, τη Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10πμ έως 5μμ.

Πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του (http://phc.med.auth.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τις αιτήσεις και την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (μέσω email στο msc-ph@auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-999339).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο