Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πολιτική Ιστορία (2024-2025)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 19 Αυγούστου 2024 έως 9 Σεπτεµβρίου 2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Ιστορία» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Κ.Ο.Ε. του Α.Π.Θ.

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Ιστορία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο του Προγράµµατος (2024-2025).

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πολιτική Ιστορία.

Στο Π.Μ.Σ. «Πολιτική Ιστορία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει αίτηση για τη συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράµµατος, µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ., αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά, από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024 έως και την Δευτέρα 09 Σεπτεµβρίου 2024.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, γίνεται από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

β) Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ.

γ) Επίδοση στην Διπλωματική ή πτυχιακή Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.

δ) Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1500-2000 λέξεων, από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της φοιτητή/τριας, ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του/της και η ικανότητά του/της να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης.

ε) Πλήρες Βιογραφικό και Φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες ή εργογραφία του/της υποψηφίου/ίας.

στ) Επαρκή γνώση της αγγλικής, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Το ΠΜΣ δέχεται υποψήφιες/υποψήφιους με το παρακάτω επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας. Πιστοποιητικό καλής (επιπέδου B2) ή πολύ καλής (επιπέδου C1) ή άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, από το οποίο προκύπτει η επιτυχής ολοκλήρωση αγγλόφωνου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος.

ζ) Συστατική Επιστολή. (Μία συστατική επιστολή από καθηγητή/καθηγήτρια σε προηγούμενη φάση σπουδών της υποψήφιας/του υποψήφιου).

η) Συνέντευξη από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ), όπως αυτή έχει οριστεί από τη συνέλευση του Τμήματος) απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. Πολιτική Ιστορία και δύνανται να προέρχονται από την Σ.Ε.

θ) Πλέον των παραπάνω δικαιολογητικών ο/η υποψήφιος/α δύναται να υποβάλει, εφόσον τα διαθέτει:
α. Δίπλωμα ή διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής.
β. Διδακτορικό τίτλο ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής.
γ. Πιστοποιητικά για πιθανή καλή γνώση της γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής γλώσσας. Εάν ο/η υποψήφιος είναι αλλοδαπός μπορεί να καταθέσει πιστοποιητικά για τη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
δ. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών και για επαγγελματική εμπειρία ή συναφούς.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ως ακριβές αντίγραφο είτε ως απλή φωτοτυπία.

ι) Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους σε Π.Μ.Σ. οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ελληνομάθειας ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ).

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία αφορά γραπτή εξέταση και αξιολόγηση με βάση φάκελο δικαιολογητικών και συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.

Γραπτή εξέταση

1. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα «Πολιτική Ιστορία» με βάση την ενδεικτική Βιβλιογραφία που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.

2. Η Συνέλευση ορίζει την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (ΕΕΜΦ) η οποία δύναται να προέρχεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΜΠΣ.

3. Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τα δύο μέλη ΔΕΠ της ΕΕΜΦ ενώ το τρίτο μέλος αποτελεί τον αναβαθμολογητή. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει τα μέλη της ΕΕΜΦ, όπως προαναφέρθηκε Η βαθμολογία ακολουθεί την κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση το πέντε (5).

4. Η ΕΕΜΦ, σε συνεδρίασή της, αθροίζει τις βαθμολογίες κάθε γραπτού και υπολογίζει τον μέσο όρο ή το αναβαθμολογεί σε περίπτωση που η βαθμολόγηση των δύο εξεταστών παρουσιάζει απόκλιση άνω των τριών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή, ως μέσος όρος θεωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Μετά αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων και συντάσσει την κατάσταση βαθμολογίας των εξετασθέντων και τον ειδικό κατάλογο των επιτυχόντων/ουσών.

5. Επιτυχόντες/ούσες στις γραπτές εξετάσεις θεωρούνται, καταρχάς, όσοι/ες έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίμακα 0-10).

6. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και περιλαμβάνουν αναλυτικά: τους βαθμούς που έλαβε ο/η υποψήφιος/α και το τελικό άθροισμα της βαθμολογίας του/της.

Προσωπική συνέντευξη
Οι επιτυχόντες/ούσες στις γραπτές εξετάσεις προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς ΕΕΜΦ. Αντικείμενο της συνέντευξης είναι, καταρχάς, η κατατεθειμένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου/ας και οι τυχόν δημοσιεύσεις του/της. Η συνέντευξη βαθμολογείται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (σε κλίμακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε έναν/μία υποψήφιο/α ο μέσος όρος των βαθμών. Επιτυχόντες/ούσες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχάς, όσοι έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση ως μέσο όρο.

Οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν επιτυχόντες/ούσες τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στη συνέντευξη βαθμολογούνται ως εξής: Ο τελικός βαθμός κατάταξης προκύπτει κατά 10% από τον βαθμό πτυχίου [στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό, εφόσον είναι πάνω από 6,5], κατά 10% από τη γλωσσομάθεια [6,5 πολύ καλή, 8,5 άριστα, 10 για δύο ή περισσότερες γλώσσες], κατά 60% για την επίδοση στις εξετάσεις [30xβαθμό Α βαθμολογητή και 30xβαθμό Β βαθμολογητή] και κατά 20% από την αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης κατά την προφορική συνέντευξη [20xτον μέσο όρο των βαθμών των μελών της ΕΕΜΦ]. Άλλα προσόντα για τα οποία μπορεί να κατατίθενται δικαιολογητικά αλλά δεν μοριοδοτούνται λαμβάνονται υπόψη στη συνέντευξη.

Σε περίπτωση που θέσεις εισακτέων έμειναν κενές καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων (σύμφωνα με τα οριζόμενα της προκήρυξης), είτε με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, είτε με συμπληρωματική προκήρυξη των κενών θέσεων.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δύναται να κατατεθούν εντός πέντε (5) εργάσιμών ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός επτά (7) ημερών, με κατάθεση τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δεν εγγραφεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβάνεται ως άρνηση αποδοχής της θέσης κι αυτή καλύπτεται με τον αμέσως επόμενο επιτυχόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www.polsci.auth.gr, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ., Πανεπιστηµιούπολη Α.Π.Θ., κτίριο Σχολών Νοµικής και Κ.Ο.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124, Τηλ. 2310995270, e-mail: info@polsci.auth.gr

Προκήρυξη

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο