stem_education
International Hellenic University postgraduate
Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη μεταπτυχιακού "Επιστήμες της Αγωγής 2017-2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (Αριθμ.194725/Ζ1, ΦΕΚ 3333/2014 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμ.8494 Πρυτανική Απόφαση, ΦΕΚ 4321/2016)

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών κατά ανώτατο όριο ανά κατεύθυνση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» σε πέντε Κατευθύνσεις:

1. Εκπαιδευτική Πολιτική

2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί

3. Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και δράσεις

4. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση

5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση

Oι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μόνον μια Κατεύθυνση. Οι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν 9 και 10 Ιουνίου 2017.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2017.

Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η γραπτή εξέταση, ο γενικός βαθμός του Πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς την Κατεύθυνση του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στην Πτυχιακή Εργασία, η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, η πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η συνέντευξη, κατά την οποία οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν φάκελο με ενδεικτικά στοιχεία για την ερευνητική και επαγγελματική τους πορεία.

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες:

 • Γραπτή εξέταση, έως πενήντα (50) μονάδες
 • Γενικός βαθμός πτυχίου, έως πέντε (5) μονάδες
 • Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως πέντε (5) μονάδες
 • Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία πέντε (5) μονάδες
 • Συναφής ερευνητική δραστηριότητα πέντε (5) μονάδες
 • Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (5) μονάδες
 • Επαγγελματική εμπειρία, έως (5) μονάδες
 • Ατομική συνέντευξη, έως (20) μονάδες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ελέγχεται το επιστημονικό προφίλ, τα κίνητρα και η γενικότερη συγκρότηση του/της υποψήφιου/ας. Στη συνέντευξη συμμετέχουν όσοι και όσες έχουν όσοι και όσες έχουν βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 25 μονάδες (άριστα 50) στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά από 24.4.2017 έως τις 8.5.2017 ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου μεγέθους 12ΜΒ– με όλα τα δικαιολογητικά.

1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του Τμήματος. Πάτησε εδώ για την αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται

3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις

6. Σύντομο σημείωμα όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο ΠΜΣ

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 1.600 €. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του κάθε εξαμήνου οι φοιτήτριες και φοιτητές καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα (400 €). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Για το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής προαπαιτείται η καταβολή χρηματικού ποσού 20€ σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με IBAN GR09 0172 2020 0052 0207 3352 479 για την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Στο σχετικό καταθετήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Κωδικός του Έργου: 92380 και το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/υποψήφιας. Το εν λόγω καταθετήριο θα  πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email evibal@nured.auth.gr (κ. Μπαλαμπέκου Ευαγγελία, τηλέφωνο: 2310 995090). Σε περίπτωση μη προσέλευσης του/της υποψηφίου/υποψήφιας ή μη επιλογής του/της τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.

Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Ερατώ Γαζάνη, 2310 991294, ώρες 12:30- 14:00 email: egazani@nured.auth.gr καθώς και την ιστοσελίδα http://epistimesagogis.nured.auth.gr/epagogis/

Θεματικοί Άξονες ανά Κατεύθυνση και ενδεικτική βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. Συνεισφέρει στη συνολική και ουσιαστική θεώρηση κάθε πεδίου.

1. Εκπαιδευτική Πολιτική

Κύριες θεματικές

1. Παράγοντες συγκρότησης της εκπαιδευτικής πολιτικής (πλαίσιο, φορείς, σχεδιασμός)

2. Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική (χαρακτηριστικά, βασικοί σταθμοί)

3. Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική

4. Η προβληματική της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

5. Εκπαιδευτική πολιτική και Δια Βίου Μάθηση

6. Διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές ανισότητες

7. Εκπαιδευτική πολιτική και Αναλυτική Προγράμματα

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Γουβιάς, Δ., & Θεριανός, Κ. (2014). Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Gutenberg.

Κυρίδης, Α. (Επιμ.) (2014). Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση. Αθήνα: Gutenberg.

Βεργίδης, Δ., & Υφαντή, Α. (Επιμ.) (2011). Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρητικές αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα: Ύψιλον.

Γράβαρης, Δ., & Παπαδάκης, Ν. (Επιμ.) (2005). Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ κράτους και αγοράς. Αθήνα: Σαββάλας.

Νικολάου, Γ. (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα : Πεδίο.

 

2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για το παιδί

Κύριες θεματικές

1. Τι είναι η Παιδική Λογοτεχνία. Τι είναι το παιδικό βιβλίο γνώσεων

2. Αφηγηματικά στοιχεία στο παιδικό βιβλίο

3. Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας ως φορέας παιδαγωγικών αντιλήψεων

4. Είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας

5. Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας με έμφαση στην περίοδο μετά το 1974

6. Ιδεολογία και παιδικό βιβλίο. Άμεση και έμμεση ιδεολογία

7. Κλασσικά παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και το περιεχόμενό τους:

 • Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll
 • Οι Περιπέτειες του Πινόκιο του Carlo Collodi
 • Παραμύθι χωρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα
 • Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου της Άλκης Ζέη

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Aναγνωστόπουλος, B.Δ. (2008). Tάσεις και εξελίξεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Aθήνα: Oι εκδόσεις των φίλων.

Kαρπόζηλου, M. (1994). Tο παιδί στη χώρα των βιβλίων. Aθήνα: Kαστανιώτης.

Γαβριηλίδου, Σ. (2008). Το δύσκολο επάγγελμα του κλασικού ήρωα. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Zερβού, Α. (1992). Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων. O

Pοβινσώνας, η Aλίκη και το Παραμύθι χωρίς όνομα. Aνάγνωση από μία ενήλικη. Aθήνα: Οδυσσέας.

Κανατσούλη, Μ. (2002). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Κανατσούλη, Μ. (2004). Ιδεολογικές διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα:Τυπωθήτω– Γ. Δαρδανός.

Σπινκ, Τζ. (1990) (μτφρ. K. Nτελόπουλος). Tα παιδιά ως αναγνώστες. Αθήνα: Kαστανιώτης. Ηλεκτρονικό περιοδικό keimena, http://keimena.ece.uth.gr, τεύχος 12, 2011.

 

3. Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις

Κύριες θεματικές

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημιουργικότητας μέσω της τέχνης

2. Υλικός και άυλος πολιτισμός και η παιδαγωγική του προσέγγιση

3. Εκπαιδευτικά πολιτισμικά παιχνίδια και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των παιδιών

4. Θεωρίες κινητικής και ρυθμικής αγωγής

5. Σύνδεση κίνησης και ρυθμού με στη χορευτική τέχνη

6. Μουσική παιδαγωγική, παιδί και εκπαιδευτικός

7. Δημιουργική μουσική παιδαγωγική σύνθεση - αυτοσχεδιασμός

8. Διδακτικές θεωρίες της εικαστικής τέχνης

9. Εικαστική έκφραση: η σημασία της εφαρμογής της στην εκπαίδευση

10. Θεατροπαιδαγωγική θεωρία και προγράμματα θεάτρου στην εκπαίδευση

11. Ο ρόλος της Θεατροπαιδαγωγικής στην ανάπτυξη του παιδιού

12. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις πολιτισμού μέσω των ΤΠΕ

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Άλκηστις (2008). Μαύρη αγελάδα, άσπρη αγελάδα. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος.

Burke, P. (2009). Τι είναι πολιτισμική ιστορία; (εισαγ.-μτφρ. Σ. Σηφακάκης). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Γαλάνη, Μ. (2010). Ο Χορός στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Ιων/εκδ. Έλλην – Γ. Παρίκος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Γαλανίδου, Ν., & Dommasnes, L. H. (Επιμ.) (2012). Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν: μια διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.

Δογάνη, Κ. (2012). Μουσική στην προσχολική αγωγή: αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού. Αθήνα: Gutenberg.

Κανελλόπουλος, Π., & Τσαφταρίδης, Ν. (Επιμ.) (2010). Τέχνη στην εκπαίδευση. Εκπαίδευση στην τέχνη: εξερευνήσεις του δημιουργικού ρόλου της τέχνης στην εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.

Λενακάκης, Α. (2008). Η θεατροπαιδαγωγική ως νέο μοντέλο παρέμβασης στην αγωγή ατόμων με εμπόδια στην ζωή και στη μάθηση. Στο Η. Κουρκούτας & J. P. Chaertier(Επιμ.), Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές (σσ. 455-470). Αθήνα: Τοπίο.

Παυλίδου, Ε. (2012). Κινητική και ρυθμική αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Ταμπάκη Σ. (2011). Η πολιτιστική μας κληρονομιά σήμερα: μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι για τους εκπαιδευτικούς, Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής.

Τσιάρας, Α. (2014). Η αναπτυξιακή διάσταση της διδακτικής του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήση.

 

4. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση

Κύριες θεματικές

1. Φιλαναγνωσία (Θεωρητική προσέγγιση)

2. Δημιουργική Γραφή (Ιστορική και θεωρητική προσέγγιση)

3. Διδασκαλία Δημιουργικής Γραφής

4. Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής

5. Λογοτεχνία (Ποίηση και πεζογραφία)

6. Στοιχεία Θεωρίας Λογοτεχνίας

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Αρτζανίδου Ε., Γουλής Δ., Γρόσδος Σ., & Καρακίτσιος Α. (2011). Παιγνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Γρόσδος, Σ. (2009). Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ζουμπουλάκη, Μ. (2007). Πώς να γράψεις. Αθήνα: IntroBooks.

Καρακίτσιος, Α. (2013). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η δημιουργική γραφή. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Καψωμένος, Ε. ( 2003). Αφηγηματολογία: θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της αφηγηματικής πεζογραφίας. Αθήνα: Πατάκης

Κωτόπουλος, Τρ., Ζωγράφου Μ., & Βακάλη, Α. (2014). Η δημιουργική γραφή στο Νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Μουλλάς, Π. ( 1980). Γ. Βιζυηνός, ελληνικά διηγήματα. Αθήνα: Ερμής

Νικολαΐδου, Σ. ( 2015). Η Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Σουλιώτης, Μ. (2009). Μου αφήνεις 50 δραχμές για τσιγάρα; Η Δημιουργική Γραφή άνευ διδασκάλου. Θεσσαλονίκη: εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ένα λογοτεχνικό βιβλίο (ποιητική συλλογή ή μυθιστόρημα ή τόμος διηγημάτων, ενόςΈλληνα είτε ξένου, γνωστού και δόκιμου συγγραφέα) της προσωπικής επιλογής του υποψηφίου.

 

5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία και Μάθηση.

1. Στόχοι μαθηματικής εκπαίδευσης και δομή προγραμμάτων σπουδών

2. Ανάπτυξη μάθησης στα μαθηματικά

3. Διδακτικές θεωρίες για τα μαθηματικά

4. Ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβλήματος και τη συλλογιστική ικανότητα

5. Αντιλήψεις εκπαιδευόμενων και ο ρόλος τους στη διδασκαλία και στη μάθηση εννοιών από τις φυσικές επιστήμες

6. Οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης και διαδικασίες μάθησης

7. Πειράματα φυσικής στη διδασκαλία και στη μάθηση εννοιών από τις φυσικές επιστήμες

8. Οι φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή

9. Χρήσεις και πρακτικές των Τεχνολογιών Επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή

10. Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και στις ΤΠΕ- ψηφιακός γραμματισμός

11. Εκπαιδευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ

12. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Καφούση, Σ., & Σκουμπουρδή, Χ. (2007). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αριθμοί και χώρος. Αθήνα: Πατάκης.

Ζαχάρος, Κ. (2013). Η μαθηματική δραστηριότητα στην προσχολική εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και θεωρητικές εφαρμογές. Αθήνα: Καμπύλη.

Τζεκάκη, Μ.(2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Αθήνα: Gutenberg.

Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (2000). Οικο-Δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών: μια Παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ραβάνης, Κ. (2007). Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα:Δίπτυχο.

Ραβάνης, Κ. (2002). Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση – διδακτική καιγνωστική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.

Βρύζας, Κ., & Τσιτουρίδου, Μ. (2014). Νέοι και Τεχνολογίες της Επικοινωνίας. Αθήνα: Gutenberg.

Βρύζας, Κ. (2012). Μέσα Επικοινωνίας και Παιδική Hλικία. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Μικρόπουλος, T., & Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Κλειδάριθμος.

Newby T., Stepich, D., Lehman J., & Russel, J. (2009). Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Buckingham, D. (2008). Εκπαίδευση στα ΜΜΕ Αλφαβητισμός, μάθηση και σύγχρονη κουλτούρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Προκήρυξη σε pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Farm Business Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα