Economic Strategy
Food Law - Auth
Analytics Pedis
AUTH - Department of Journalism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων (2020-2021)

Παράταση: Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα των αιτήσεων του μεταπτυχιακού θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 5/7/2020.
Αν αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία τηλεφωνικά στο 2310998930 είτε με email στο pms_info@csd.auth.gr

 

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δίκτυα Επικοινωνιών-Ασφάλεια Συστημάτων». To Πρόγραμμα αποτελείται από δυο ειδικεύσεις.

  • Ειδίκευση A.«Δίκτυα Επικοινωνιών»,
  • Ειδίκευση Β. «Ασφάλεια Συστημάτων».

Προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής. Πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα προσκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

2. Φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων από Τμήματα της περιπτώσεως 1, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, με την προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος),

2. Βιογραφικό σημείωμα,

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,

4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),

5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,

6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών μαθημάτων,

7. Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,

8. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής Γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (επιπέδου Β2),

9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (αν υπάρχουν),

10. Τυχόν αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας (διάρκεια και αντικείμενο),

11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. είτε εργοδοτών που προτίθενται να παραχωρήσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο,

12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου,

13. Δύο (2) φωτογραφίες,

14. Δήλωση σειράς επιλογής ειδίκευσης του ΠΜΣ («Δίκτυα Επικοινωνιών» ή «Ασφάλεια Συστημάτων»).

Υποψήφιοι, που διανύουν το τελευταίο χρόνο των προπτυχιακών τους σπουδών (σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 1 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού) συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής προσκομίζοντας αντί αντιγράφου πτυχίου, βεβαίωση σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνει μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

Τα κριτήρια επιλογής ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας για να προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

α. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 35%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς έξι (6) στην κλίμακα 0-10 (ή ισοδύναμος αν ισχύει άλλη κλίμακα βαθμολογίας).

β. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 25%.

γ. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.

δ. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.

ε. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (εδώ) μέχρι τις 5/7/2020 και στην συνέχεια κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε να σταλούν ταχυδρομικά.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται περιοδικώς μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται λεπτομερώς στον αναρτημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124

Email: pms_info@csd.auth.gr

Tηλ.: 2310-998930


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα