Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Οδοντική Χειρουργική - Αισθητικές, Συντηρητικές Αποκαταστάσεις (2020-2021)

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την διοργάνωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / OPERATIVE DENTISTRY - ESTHETIC CONSERVATIVE RESTORATIONS» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 31 και 32 και απόφ. Αρ. 845 (ΦΕΚ τ.Β 3594/26-9-2019 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ).

Οι Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. στην Οδοντιατρική της ημεδαπής και
2. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στην Οδοντιατρική. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Η επιλογή και ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25 %
β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Οδοντική
Χειρουργική σε ποσοστό 15 %
γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου
- εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου
- κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης
- πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.
σε ποσοστό 15 %
δ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 15%
ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. στην «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» σε ποσοστό 20 %
στ. Επιστημονική επάρκεια και δεξιότητα του υποψηφίου κατά τη διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων στο αντικείμενο της Οδοντικής Χειρουργικής σε ποσοστό 10 %

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον Τίτλο Σπουδών τους.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή (γ) από την εγγραφή του στο ΤΣΑΥ.
  • Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα ΙI), τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
  • Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών
  • Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
  • Συστατικές επιστολές.

1. Οι υποψήφιοι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. κατά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας είναι απαραίτητο να κατέχουν: (α) πτυχίο Οδοντιατρικής (που είναι αναγνωρισμένο, ή έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ), (β) πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2, (γ) τουλάχιστο δύο χρόνια 2ετή κλινική οδοντιατρική εμπειρία και (δ) 3 συστατικές επιστολές στην Αγγλική, καθηγητών, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης επιλογής, της Οδοντιατρικής Σχολής από την οποία αποφοίτησαν.

Οι συνεντεύξεις και η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν στις 30/09/2020, ώρα 9:00 πμ. Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει στις 15/10/2020.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο ΠΜΣ στη ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 και σε ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η: 23/09/2020.

Πληροφορίες:
Τηλ.: 2310 999477
Email: olgampika@dent.auth.gr

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση olgampika@dent.auth.gr με μορφή αρχείου .pdf και να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη :
«Για το Π.Μ.Σ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ /
OPERATIVE DENTISTRY-ESTHETIC CONSERVATIVE RESTORATIONS»


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα