Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεσσαλονίκης) του ΑΠΘ προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή, κατ' ανώτατο όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα», (ΦΕΚ ίδρυσης Δ.Π.Μ.Σ. 4551/Β΄/15-10-2020).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και η προώθηση της έρευνας σχετικά με τη μελέτη και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Κύριος στόχος του προγράμματος αποτελεί η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων που θα αποκομίσουν από τη φοίτησή τους, με γενικότερο στόχο την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων σε σχέση με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και την διαμόρφωση της επαγγελματικής τους πορείας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα (συν μία θερινή περίοδο), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές στο πρόγραμμα αντιστοιχούν σε 75 διδακτικές μονάδες (ECTS), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και παρέχεται ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:

1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).

2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

3) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Συγκεκριμένα στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα», δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας, όπως ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι όπως Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι , μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
  4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  5. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το ΔτΠΜΣ απαραίτητη θεωρείται, η γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2), η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. στ. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν). ζ. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  • Η επιλογή των υποψηφίων διαμορφώνεται σε βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 130 για κάθε υποψήφιο με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 βαθμοί),

β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (κάτοχος τίτλου ΠΜΣ 3 βαθμοί, κάτοχος διδακτορικής διατριβής 7 βαθμοί, μέγιστο 10 βαθμοί),

γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 βαθμοί). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα των υποψηφίων.

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (1 βαθμός/ανακοίνωση, μέγιστο 5 βαθμοί),

ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση, μέγιστο 10 βαθμοί),

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (2 βαθμοί/δημοσίευση, μέγιστο 10 βαθμοί),

ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (5 βαθμοί/δημοσίευση, ως 15 βαθμοί),

η) Η συμμετοχή σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος ερευνητικά έργα (5 βαθμοί/ανά έργο, μέγιστο 15 βαθμοί),

θ) Η αναγνωρισμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία (3 βαθμοί/έτος, ως 15 βαθμοί),

ι) Η γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (5 βαθμοί),

κ) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (5 βαθμοί).

  • Ο ανώτατος αριθμός βαθμολογίας που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι καθορίζεται από τα ανωτέρω κριτήρια και είναι 130 μόρια
  •  Η τελική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στο ΔτΠΜΣ γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της ΕΔΕ, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του ΔτΠΜΣ. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την προκήρυξη και στη συνέχεια καλεί σε συνέντευξη, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά. Η επιτροπή κατατάσσει τους/τις υποψήφιους/ες βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκέντρωσαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (αξιολόγηση με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και την συνέντευξη), καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.
  • Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ του και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Ιατρικής και των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
  • Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα επιτυχόντων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν, εφόσον υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 2/05/2023 έως και 15/09/2023 εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των σφραγισμένων συστατικών επιστολών), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο kpliakou@auth.gr.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης,.

Το 30% των φοιτητών έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τα δια ζώσης μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. διαδικτυακά εφόσον ο τόπος κατοικίας τους είναι μακράν του τόπου διεξαγωγής των μαθημάτων και δεν τους επιτρέπει να τα παρακολουθούν δια ζώσης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Α.Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται: Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.auth.gr , στην ιστοσελίδα του ΔτΠΜΣ: www.neuromed-auth.gr και στο e-mail kpliakou@auth.gr .

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο