Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Νευροανοσολογία (2024-2025)

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικής Σχολής Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, στο "Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών" (Δι.Π.Μ.Σ.) «Νευροανοσολογία», διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (120 ECTS), το οποίο οδηγεί στη απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στη Νευροανοσολογία (Master’s Degree in Neuroimmunology). (https://mscneuroimmunology.med.auth.gr )

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα και το τέταρτο εξάμηνο την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας. Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, η πρακτική άσκηση και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δι.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά. (ΦΕΚ 2897/τ.Β’/17.07.2020).

Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ (για κάθε εξάμηνο) και θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η καταβολή της πρώτης δόσης είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α’ εξάμηνο.

Αιτήσεις υποψηφίων για τον κύκλο σπουδών που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 γίνονται δεκτές μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2024. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Κατηγορίες εισακτέων
Στο Δι.Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί/ες:

1. Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Πτυχιούχοι άλλων σχολών ΑΕΤ/ΤΕΙ της ημεδαπής/αλλοδαπής με τεκμηριωμένη εμπειρία (επαγγελματική, επιστημονική) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΜΠΣ «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ»

Αιτήσεις
Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση που θα αποσταλεί στο προσωπικό e-mail των υποψηφίων.

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμού από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)

δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας
Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.

ε. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επίπεδο το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης
ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

στ. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης
(εφόσον υπάρχουν).

ζ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Επιλογή υποψηφίων
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
Βαθμός πτυχίου, επαγγελματική εμπειρία ή και ενεργός εργασία σε τομέα σχετικό με το θέμα του Δ.Π.Μ.Σ, συμμετοχή σε δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με συντελεστή απήχησης, συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συναφές θέμα, εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με το θέμα, βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι η βαθμολογία της συνέντευξης θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο γλωσσομάθειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς και από την υποκειμενική εκτίμηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει ουσιαστικό κίνητρο και όφελος από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ώρες 12:00-14:00 στο τηλέφωνο: 6955.372.287 και στο e-mail: christiliop@auth.gr.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ( στη διεύθυνση: https://enrollment.auth.gr ή να υποβάλλουν την αίτηση τους στη γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ» ισόγειο του κτιρίου ΚΕΔΙΠ, απέναντι από την Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., με ελληνικούς χαρακτήρες (πεζά) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ.-12:00 μ.μ. Ταυτόχρονα, να αποσταλθούν σε ψηφιακή μορφή η αίτηση και το πτυχίο στο e-mail: christiliop@auth.gr.

Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν (μετά από προσωπική ειδοποίηση) ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, η οποία θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο