Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Νευροανοσολογία (2020-2021)

Τα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ και ΔΠΘ προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021–2021, στο "Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών" (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νευροανοσολογία». Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προσφερόμενα μαθήματα και εργαστήρια των τριών (3) πρώτων εξαμήνων, η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας. Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, η πρακτική άσκηση και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά.

Το ΔΠΜΣ, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ (επισπεύδον) και σε αυτές του Τμήματος Ιατρικής, του ΔΠΘ.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί/ες:

1. Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Πτυχιούχοι άλλων σχολών ΑΕΤ/ΤΕΙ της ημεδαπής/αλλοδαπής με τεκμηριωμένη εμπειρία (επαγγελματική, επιστημονική) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΜΠΣ «Νευροανοσολογία»

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

Αιτήσεις

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση που θα αποσταλεί στο προσωπικό e-mail των υποψηφίων.
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμού από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
ε. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επίπεδο το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
στ. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).
ζ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Αξιολόγηση των υποψηφίων

Η Επιτροπή εξετάσεων αξιολογεί τον φάκελο του κάθε υποψηφίου και καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Επιλογή υποψηφίων

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

Βαθμός πτυχίου, επαγγελματική εμπειρία ή και ενεργός εργασία σε τομέα σχετικό με το θέμα του Δ.Π.Μ.Σ, συμμετοχή σε δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με συντελεστή απήχησης, συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συναφές θέμα, εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με το θέμα, βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι η βαθμολογία της συνέντευξης θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο γλωσσομάθειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς και από την υποκειμενική εκτίμηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει ουσιαστικό κίνητρο και όφελος από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ (για κάθε εξάμηνο) και θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η καταβολή της πρώτης δόσης είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α’ εξάμηνο.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ώρες 12:00-14:00 στο τηλέφωνο: 6955.372.287 και στο e-mail: christiliop@auth.gr.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση τους στη γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. «Νευροανοσολογία» ισόγειο του κτιρίου ΚΕΔΙΠ, απέναντι από την Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., με ελληνικούς χαρακτήρες (πεζά) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2020. Εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ.-12:00 μ.μ. Ταυτόχρονα, να αποσταλθούν σε ψηφιακή μορφή η αίτηση και το πτυχίο στο e-mail: christiliop@auth.gr. Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν (μετά από προσωπική ειδοποίηση) ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, η οποία θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν (μετά από προσωπική ειδοποίηση) ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, η οποία θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής
Αστέριος Καραγιάννης
Καθηγητής Παθολογίας

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο