Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: MSc in Medical Engineering and Informatics (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Engineering and Informatics (Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική)».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφείς Σχολές και η εκπαίδευσή τους στην Ιατρική Μηχανική και Πληροφορική, καθώς και η κατεύθυνση της έρευνάς τους σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής στην ηλεκτρονική υγεία, όπως υπολογιστική ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων, βιοσημάτων και βιοεικόνων και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονου ενδιαφέροντος τομείς όπως η διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων διασυνδεδεμένης υγείας, η μεταφραστική ιατρική και εξοικείωσή τους σε ιατρικά τεχνολογικά πρότυπα για κλινική εφαρμογή. Επιδιώκεται η παροχή γνώσης βασικών επιστημών υγείας σε μηχανικούς και επιστήμονες συναφών γνωστικών αντικειμένων καθώς και η παροχή γνώσης μηχανικής και τεχνολογιών σε ιατρούς και επιστήμονες υγείας με στόχο τη δημιουργία κοινής γλώσσας επικοινωνίας.

Το Π.Μ.Σ. είναι εντατικό, διαρκεί (1) ένα ακαδημαϊκό έτος συμπεριλαμβανομένης και της θερινής περιόδου. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και τη θερινή περίοδο για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το 1ο εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το 2ο εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, και δεκαπέντε (15) ECTS, τη θερινή περίοδο. Η έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών και η εκπόνησή της ολοκληρώνεται με το τέλος της θερινής περιόδου την 31η Αυγούστου.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical Engineering and Informatics».
H γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) συνολικά. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο δηλαδή η πρώτη δόση κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και στη συνέχεια η δεύτερη δόση την πρώτη εβδομάδα του δευτέρου εξαμήνου.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.: Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων, Σχολών Επιστημών Υγείας και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία με συναφές γνωστικό αντικείμενο προς το πεδίο ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. και
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία με συναφές γνωστικό αντικείμενο προς το πεδίο ειδίκευσης του Π.Μ.Σ.. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, των οποίων ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του ΑΠΘ, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο ΑΠΘ.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις αυτά είναι διαθέσιμα).
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας (εφόσον υφίσταται). Στο πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να αναγράφεται και o ακριβής βαθμός του πτυχίου.
 4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου (Γ2/C2 ή Γ1/C1 ή Β2/B2). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες. Για να προσμετρήσουν στη βαθμολογία πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραπάνω αποδεικτικά.
 2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.

Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ., ο βαθμός που προκύπτει από συνέντευξη του υποψηφίου και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής που στηρίζεται στα ανωτέρω κριτήρια, ως εξής:

 • Γνώση Αγγλικής. Επίπεδο Β2/Β2 οκτώ (8) μόρια, Γ1/C1 εννέα (9) μόρια, Γ2/C2, μητρική γλώσσα ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή δύο (2), με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.
 • Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δύο (2), με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή ένα (1), με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μόρια.
 • Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (4,5), με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια.
 • Ο βαθμός της ερευνητικής δραστηριότητας βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (0,5), με ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος είναι κατ' ανώτατο όριο εκατό (100) μόρια.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων: να έχουν συγκεντρώσει τις βασικές προϋποθέσεις και τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια.

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις βασικές προϋποθέσεις και τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής στις 28 – 30 Ιουνίου 2023.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά μπορεί να κατατεθούν:
Με ηλεκτρονική αποστολή από 1 Ιουνίου 2023 έως και 23 Ιουνίου 2023 στη διεύθυνση: https://enrollment.auth.gr
Οδηγίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών εδώ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 23η Ιουνίου 2023.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού των υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.
Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης, τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2310 995757
Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού https://mei.med.auth.gr/ και στον ιστότοπο του Τμήματος https://www.med.auth.gr.

Προκήρυξη

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο