Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης: Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού (2022-2023)

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 12 Οκτωβρίου 2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ακαδημαϊκός κύκλος σπουδών 2022-2024

 1. Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο “Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού” (ΦΕΚ Β / Αρ. φύλλου 4153/ 21-09-2018/ Αποφ. Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, Συνεδρίαση 2958/12 και 13-04-2018), για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 2022-2024. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού». Η έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται κατά τον Φεβρουάριο 2023, ενώ ο αριθμός των εισακτέων προβλέπεται να κυμανθεί αναλόγως ως τον αριθμό των 35 φοιτητών/τριών.
 2. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, από την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 ως και την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00, καθώς και από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 έως και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» (υπεύθυνες μουσειολόγοι κκ. Σ. Αμαραντίδου και Ε. Μούρνου, τηλ. 2310 994364) ή να αποστείλουν με ίδια, όπως παραπάνω, ημερομηνία ταχυαποστολής στη διεύθυνση: ΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 54124 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», τα εξής:

α. Αίτηση υποψηφιότητας, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία

β. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου

γ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής

δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του/της  υποψήφιου/ας, καθώς και αν λαμβάνουν υποτροφία.  Οι απόφοιτοι/ες  Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.

στ. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και οπωσδήποτε της αγγλικής, για την οποία απαιτείται Πολύ Καλή Γνώση, επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.  Επίσης η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, ή πτυχίο αγγλόφωνου / αμερικανόφωνου πανεπιστημίου.

ζ.  Μία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (με γνήσιο υπογραφής ή συμπληρωμένη ηλεκτρονικά από το gov.gr), όπου θα δηλώνεται από τον/την υποψήφιο/α ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκομίζει είναι γνήσια και αληθή και δεν θα επιστρέφονται.

η. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες/ισσες, σκηνογράφοι, ντιζάινερς, εικαστικοί καλλιτέχνες κλπ, με εμπειρία στο επάγγελμα, πρέπει να υποβάλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (υλοποιημένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.

Επιπρόσθετα απαιτείται η κατάθεση δύο πρόσφατων συστατικών επιστολών από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ή του άμεσου επαγγελματικού περιβάλλοντος του/της υποψηφίου/ας (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της συντάκτη/ριας). Οι συστατικές επιστολές μπορούν είτε να κατατεθούν πρωτότυπες σε κλειστό φάκελο, στο φάκελο του/της υποψήφιου/ας, είτε να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία (samarant@arch.auth.gr και evimournou@arch.auth.gr) από τους ίδιους τους/τις συντάκτες/ριες.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιοποιημένη μορφή (στις διευθύνσεις samarant@arch.auth.gr και evimournou@arch.auth.gr), ενώ σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να προσκομιστούν και σε φυσική μορφή.

Οι περίπου 60 (εξήντα) υποψήφιοι/ες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των απαιτούμενων από το νόμο και την Ε.Δ.Ε. προσόντων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Με βάση τη γνώση ή και εμπειρία των υποψηφίων επί πολιτιστικών θεμάτων, αλλά οπωσδήποτε τη γνώση της προτεινόμενης βιβλιογραφίας, οι υποψήφιοι/ες καλούνται, ενώπιον επιτροπής, να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα:

 • πολιτιστικής διαχείρισης,
  • μουσειακής εκπαίδευσης
  • επικοινωνίας με το κοινό,
  • σύγχρονου ρόλου των μουσείων στην κοινωνία,
  • ζητήματα θεσμικής υπόστασης των μουσείων, καθώς και
  • του ρόλου του υλικού και άυλου πολιτισμού
   • στην αειφορική ανάπτυξη,
   • τον διάλογο και
   • την κοινωνική συγκρότηση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ. 2310 994364, e-mail: samarant@arch.auth.gr και evimournou@arch.auth.gr) και την  ιστοσελίδα ma-museology.web.auth.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο