Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον (2023-2024)

Από το Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα φοιτήσουν δέκα (10) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και Πληροφορικής), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Μηχανικών) και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται το 1ο και 2ο εδάφιο της παραγράφου 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022, τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν το τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από αλλοδαπό ίδρυμα με συμφωνία δικαιόχρησης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον αντίστοιχο κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, υποβάλλεται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών.

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ.

Προϋπόθεση εγγραφής ενός κατόχου πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών είναι η επιλογή του από την αρμόδια Επιτροπή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Το γενικό βαθμό του πτυχίου, με ποσοστό 20%. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς" σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

β) Της βαθμολογίας, σε τρία (3), σχετικά με το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά μαθήματα, σε ποσοστό 10%. Τα τρία αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μάθημα επιπέδου Γενικών Μαθηματικών ή Γενικής Φυσικής και δύο μαθήματα από το χώρο των Ατμοσφαιρικών Επιστημών.

γ) Την επιτυχή γραπτή ή προφορική εξέταση στα μαθήματα: i) Γενική Μετεωρολογία ii) Γενική Κλιματολογία, και iii) Χρήση Η/Υ, σε ποσοστό 35%. Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος είναι καθορισμένη και δίνεται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.

δ) Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, αν τέτοια εργασία προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, με ποσοστό 10% αν συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν συνδέεται.

ε) Την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων καιτην αξιολόγηση των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%.

ζ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου πάνω σε συναφές ή συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, με ποσοστό 7.5%

στ) Την Επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας , με προτεραιότητα στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%.

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2) μοριοδοτείται με δέκα (10), η πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) με οκτώ (8) και η καλή γνώση (επίπεδο Β2) με έξι (6). Σε περίπτωση μη κατοχής των παραπάνω τίτλων δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες της επιλογής τους. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν επιτυχώς τη γραπτή εξέταση της γλώσσας μοριοδοτούνται με μέγιστο το πέντε (5).

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα εδώ) πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο πτυχίου.

2) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων από τη Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα στην κατοχή το πτυχίο ο υποψήφιος-α.

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4) Βιογραφικό Σημείωμα.

5) Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής, ή Γαλλικής ή Γερμανικής. Σε περίπτωση μη κατοχής αποδεικτικού ο υποψήφιος υποχρεούται σε γραπτή εξέταση.

6) Ανάτυπο της διπλωματικής εργασίας, εφόσον υπάρχει (γίνεται δεκτή και σε ψηφιακή μορφή).

7) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (ερευνητικές εργασίες, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κ.τ.λ.) εφόσον υπάρχει.

8) Δύο συστατικές επιστολές.

9) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Παρασκευή 8-9-2023 έως και την Παρασκευή 6-10-2023

Κατάθεση φακέλου:

Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εντός της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας μετά από συνεννόηση στο τηλ. 2310- 998470, email: info@geo.auth.gr

ή

Ταχυδρομική αποστολή φακέλου στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας, Κτήριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 54124 (Υπόψη Αναστασίας Σεραφείμ, email: info@geo.auth.gr).

Οι εξετάσεις εισαγωγής θα διεξαχθούν από 10-10-2023 έως 12-10-2023. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (τηλ. 2310-998470) και στην Διευθύντρια του Π.Μ.Σ Κωνσταντία Τολίκα (email diatol@geo.auth.gr, τηλ. 2310-998404).

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο