Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κλινική Ψυχική Υγεία - (Clinical Mental Health) (2023-2024)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ, προκηρύσσει εβδομήντα πέντε (75) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων , σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες Eισακτέων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

 1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας καθώς και άλλοι επιστήμονες Υγείας (όπως Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί) όπως επίσης είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας κ.α.) της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών.
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2 του ν.55/2023, για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπού ακαδημαϊκού τίτλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Aρμόδια για την αναγνώριση του τίτλου είναι τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ). Για τον σκοπό αυτόν, τα ΑΕΙ και τα ΕΚ εξετάζουν, αν το ίδρυμα απονομής του τίτλου ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και αν ο τύπος τίτλου ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ. Το ημεδαπό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο, εφ’ όσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Ο κατάλογος αυτός είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. 
 3. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τουπρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα μέλος ετησίως ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
 4. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές,οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Αριθμός Eισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΠΜΣ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 15/06/2023 έως 10/9/2023 στο email της γραμματείας cmh@med.auth.gr σε μορφή zip. Το κάθε αρχείο θα πρέπει να ονοματίζεται ανάλογα με το περιεχόμενο του και το email θα πρέπει να αναγράφει στο θέμα « Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια δεν λάβει απαντητικό email από τη γραμματεία με τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την γραμματεία σε διαφορετική περίπτωση η γραμματεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη καταχώρηση της αίτησης των υποψηφίων.

Τα έγγραφα που θα καταθέσει ο/η υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύουν σαφώς τα προσόντα του και την επιλεξιμότητά τους/της για φοίτηση. Εφόσον περισσότερα του ενός πτυχία προπτυχιακών σπουδών υπάρχουν, αυτά θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς και συγκεκεριμένα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και στην αίτηση.ΔΕ θα πρέπει να αναμειγνύονται προπτυχιακοί με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών

Όσον αφορά το επιστημονικό έργο, θα πρέπει χωριστά και με σαφήνεια να αναφέρεται αν υπάρχουν και επίσης αν δεν υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά, εαν περιλαμβάνονται και σε ποιες βάσεις άρθρων καθώς και εαν υπάρχουν οι βιβλιομετρικοί δείκτες.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος 
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών
 5. Πιστοποιητικό Αγγλικής Γνώσης επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 7. Σύντομο υπόμνημα ( έως 500 λέξει ς σε αρχείο word) όπου ο/η υποψήφιος/υποψήφια να εξηγεί τους λόγους που αιτείται στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
 8. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση ανταποκρίνονται σε αληθή δεδομένα με βάση και τα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία

Επισυνάπτονται, εφόσον υπάρχουν και μοριοδοτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.
 3. Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
 4. Πιστοποιητικό Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 5. Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
Ως εργασιακή εμπειρία λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο εργασία με αμοιβή και ασφάλιση και όχι εθελοντισμός ή πρακτική. Στο χωρίο του βιογραφικού ΔΕ θα πρέπει να αναμειγνύονται η εργασιακή εμπειρία με τον εθελοντισμό ή την πρακτική άσκηση.

Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης
 • Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης
 • Mία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Το ΠΜΣ αναγνωρίζει τους φορείς που εκδίδουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία αναγνωρίζονται αποκλειστικά από τον ΑΣΕΠ:
https://www.asep.gr/guide/fixed_parts/

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Το ΠΜΣ αναγνωρίζει τους φορείς που εκδίδουν πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ τα οποία αναγνωρίζονται αποκλειστικά από τον ΑΣΕΠ:
https://www.asep.gr/guide/fixed_parts/

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων. (σελ. 3)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το σύνολο των τελών φοίτησης του ΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται μέσω RFστον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) -ΑΠΘ σε τρείς (3) δόσεις ως εξής: η πρώτη κατά την αρχική εγγραφή στο ΠΜΣ (1500 ευρώ) , η δεύτερη (1500 ευρώ) έως το τέλος του ημερολογιακού έτους και η τρίτη δόση (1000) δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του Β ́ εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943144426 τις ώρες 10:00 π.μ-14:00 μ.μ Τρίτη και Πέμπτη ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cmh@med.auth.gr.
    
Αίτηση του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας για επιστροφή τελών φοίτησης ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτός/-ή επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς τη συνδρομή εξαιρετικά σοβαρού λόγου για διακοπή της φοίτησης και η αίτησή του/της αυτή υποβληθεί στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 1/8/2023 έως 21/8/2023 λόγω θερινών διακοπών.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν θα συμπληρώνονται βάσει οδηγιών της προκήρυξης θα επιστρέφονται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες για τις απαραίτητες διορθώσεις, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτοί .

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο