Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Ιατροδικαστική - Ψυχιατροδικαστική (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΜΣ «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» για το 2023-2024 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2023.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, παρατείνεται έως την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως και 11/12/2023 στις 13:00, εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: msc-forensic_m_mh@med.auth.gr.

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: https://forensic-m-mh.med.auth.gr.

Ανακοίνωση

-----------------------

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ' ανώτατο όριο, σαράντα πέντε (45) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ιατροδικαστική, Ψυχιατροδικαστική. Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαίδευσης όλων εκείνων των επαγγελματιών υγείας, των νομικών αλλά και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο της «Ιατροδικαστικής-Ψυχιατροδικαστικής». Το Π.Μ.Σ. πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων και δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, αλλά παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Έναρξη μαθημάτων φοίτησης: Φεβρουάριος 2024.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως και κατ’ εξαίρεση σε περιορισμένο αριθμό (κυρίως πρακτικά μαθήματα σε κλινικές, νεκροτομείο) πραγματοποιείται η δια ζώσης παρακολούθηση, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος και κατόπιν επιλογής του φοιτητή / της φοιτήτριας στο Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:

1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8 του Ν. 4485/2017).

2) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

3) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80), ή δεν ανήκει στα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Εθνικού Μητρώου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι εισακτέοι/ες είναι ισάριθμοι/ες για τις κατηγορίες των Ιατρών, Νομικών, Δικαστικών Λειτουργών, Σωμάτων Ασφαλείας και των υπόλοιπων κατηγοριών. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής από υποψηφίους/ες που ανήκουν σε κάποια εκ των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών, ο αριθμός των υποψηφίων που αναλογούσε σε αυτή, κατανέμεται στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες ισάριθμα.

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 2. Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής του υποψηφίου στο Π.Μ.Σ.
 3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας
 4. από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, εάν το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε ο/η υποψήφιος/α δεν ανήκει στα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Εθνικού Μητρώου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 5. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική, κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 6. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ. η γνώση ξένης γλώσσας, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείαςτης ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών και τη συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:

 • Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια),
 • Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακός τίτλος 3 μόρια, κατοχή διδακτορικού τίτλου 7 μόρια, μέγιστο 10 μόρια),
 • Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 30 μόρια). Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.
 • Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο 5 μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση),
 • Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση),
 • Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 15 μόρια),
 • Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (10 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 30 μόρια),
 • Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (5 μόρια/έτος, μέγιστο 30 μόρια),
 • Η γνώση της ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 επτά (7) μόρια, επιπέδου Γ1 οκτώ (8) μόρια, επιπέδου Γ2 εννέα (9) μόρια, ως μητρική ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ξενόγλωσσο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, μέγιστο τα δέκα (10) μόρια.

Για την προφορική συνέντευξη θα κληθούν όσοι/όσες υποψήφιοι/ες συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια από κάθε κατηγορία.
Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά και ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2023, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: msc-forensic_m_mh@med.auth.gr.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Ιατροδικαστική- Ψυχιατροδικαστική» τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο: 2310 999183, ώρες 11:00 - 12:00 π.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): msc-forensic_m_mh@med.auth.gr.

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο