Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Ιατρική Πληροφορική (2021-2022)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει έως τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» με αριθμό 112/22-07- 2021).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφείς Σχολές και η εκπαίδευσή τους στην Ιατρική Πληροφορική, καθώς και η κατεύθυνση της έρευνάς τους σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής στην ηλεκτρονική υγεία (eHealtheΥγεία) όπως επεξεργασία πολυμεσικών βιοιατρικών δεδομένων (π.χ. βιολογικά και βιομοριακά δεδομένα), βιοσήματα και βιοεικόνες, στις επιστημονικές διαδικασίες για την ανακάλυψη γνώσης μέσα από την χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής, αλλά και σε πιο εξειδικευμένους και σύγχρονου ενδιαφέροντος τομείς όπως η διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας, ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων διασυνδεδεμένης υγείας (τόσο σε επίπεδο Νοσοκομείου όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας), η μεταφραστική ιατρική και η εξατομικευμένη υγεία.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Περιλαμβάνει τρία εξάμηνα μαθημάτων και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το 1ο εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το 2ο εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το 3ο εξάμηνο, χειμερινό εξάμηνο, και τριάντα (30) ECTS στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική». H γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι και η Αγγλική μετά από έγκριση της ΕΔΕ.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 3.000 €. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη των εξαμήνων φοίτησης δηλαδή η πρώτη δόση κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και στη συνέχεια οι υπόλοιπες τρεις (3) την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. Γίνονται, επίσης, δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Επίσης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄80).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις αυτά είναι διαθέσιμα).
2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας (εφόσον υφίσταται). Στο πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να αναγράφεται και o ακριβής βαθμός του πτυχίου.
3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου (Γ2/C2 ή Γ1/C1 ή Β2/B2). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες. Για να προσμετρήσουν στη βαθμολογία πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραπάνω αποδεικτικά.
2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
3. Συστατικές επιστολές
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.

Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., ο βαθμός που προκύπτει από συνέντευξη του υποψηφίου και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που στηρίζεται στα ανωτέρω κριτήρια, ως εξής:
i. Γνώση Αγγλικής. Επίπεδο Β2/Β2 οκτώ (8) μόρια, Γ1/C1 εννέα (9) μόρια, Γ2C2, μητρική γλώσσα ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή δύο (2), με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.
ii. Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή δύο (2), με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.
iii. Ο μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή ένα (1), με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μόρια.
iv. Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (4,5), με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια.
v. Ο βαθμός της ερευνητικής δραστηριότητας βαθμολογείται από μία (1) έως δέκα (10) μονάδες και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (0,5), με ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος είναι κατ' ανώτατο όριο εκατό (100) μόρια.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων: να έχουν συγκεντρώσει τις βασικές προϋποθέσεις και τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια.

Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις βασικές προϋποθέσεις και τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής στις 13 - 14 Σεπτεμβρίου 2021. Η τελική επιλογή μεταξύ των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά μπορεί να κατατεθούν:

α. Με ταχυδρομική αποστολή από 1-9-2021 έως 10-9-2021 ώρα 13:00μμ. στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» (ΠΡΟΜΕΣΙΠ), κτίριο ΚΕΔΙΠ, 2ος όροφος, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική»

β. Με ηλεκτρονική αποστολή από 26-7-2021 έως 10-9-2021 ώρα 13:00μμ στη διεύθυνση: promesip@med.auth.gr με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική»

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 13:00

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης, τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2310 995757

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2310 995757 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος https://www.med.auth.gr και http://promesip.med.auth.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο