Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Γλωσσολογία (2024-2025)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10 - 30 Σεπτεμβρίου 2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 706/20-6-2024) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2024-2025, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 3445/17- 8-2018, τ.Β., ως εξής:

  • Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΘΕΓ) θέσεις 10
  • Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας (ΙΒΓ) θέσεις 5

Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Β΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται: - η ειδίκευση που θέλει να ακολουθήσει. - η/οι επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες (από τις: Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Γερμανική και Ρωσική), στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί, για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της. (Επισημαίνεται ότι εξετάζεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα.)
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Υπόμνημα, έκτασης 1.000 περίπου λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού θεωρείται αναγνωρισμένο μόνο αν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
5. Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθμολογία, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών.
6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και αντίγραφα άλλων τίτλων Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) ή Β΄ Κύκλου (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).
7. Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10-30 Σεπτεμβρίου 2024

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο και τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

Προκήρυξη & Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο