Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Φυσική και Τεχνολογία Υλικών (2023-2024)

Εισαγωγή Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Φυσικής για το πανεπιστημιακό έτος 2023 - 2024

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει της διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στα υπάρχοντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 1. Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)
  Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 20
   
 2. Φυσική του Περιβάλλοντος
  Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 10
   
 3. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών
  Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 20

   
 4. Υπολογιστική Φυσική
  Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 15
   
 5. Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
  Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 20
   
 6. Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  Μέγιστος αριθμός φοιτητών : 10

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

III. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών»

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων (α) Σχολών Θετικών Επιστημών, (β) Πολυτεχνικών Σχολών, (γ) της Σχολής Ικάρων και (δ) απόφοιτοι άλλων ομοειδών ή συναφών Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της ημεδαπής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10
2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» είναι:
1. Βαθμός πτυχίου.
2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
4. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία ή Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
5. Άλλα προσόντα, όπως συνέντευξη, συστατικές επιστολές, σχετικές δημοσιεύσεις και εργασίες, άλλα πτυχία, σχετική επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π.

Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)
 • Κβαντομηχανική Ι (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι (υποχρεωτικό 7ου εξαμήνου)

Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

2. ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 1-9-2023 έως την Πέμπτη 28-09-2023, ώρα 24:00. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση: εδώ

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
3. Αντίγραφο πτυχίου (για τους απόφοιτους),
4. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
6. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (θα αναρτώνται με ένα συμπιεσμένο αρχείο zip), όπως: άλλα πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, αντίγραφα εργασιών (όπου προβλέπονται, π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Αναρτώνται οι περιλήψεις (abstracts) των εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν), δημοσιεύσεις (abstracts) και γενικά ότι πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Ειδικά οι υποψήφιοι του ΠΜΣ της Υπολογιστικής Φυσικής πρέπει να αναρτούν στο συμπιεσμένο αρχείο και το συνημμένο έγγραφο – “Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής”, και οι υποψήφιοι του ΠΜΣ της Διδακτικής Φυσικής πρέπει να αναρτούν στο συμπιεσμένο αρχείο και το συνημμένο έγγραφο – “Κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ Διδακτικής της Φυσικής”.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των ΠΜΣ του Τμήματος, με βάση τους κωδικούς των αιτήσεων.

3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν, απευθείας από τους καθηγητές, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις του κάθε ΠΜΣ για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΠΜΣ φαίνονται στο τέλος της πρόσκλησης

Απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ αντί των συστατικών επιστολών, αναγράφουν τα ονόματα δύο διδασκόντων, οι οποίοι διατίθενται να τους χορηγήσουν συστατική επιστολή.

4. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.

Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού).

5. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Αγγλική Γλώσσα
  Ημερομηνία: Πέμπτη 5-10-2023
  Αίθουσα / Ώρα: Α12, 18:00-20:00
  *Η αίθουσα Α12 βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ισογείου του κτηρίου της ΣΘΕ.

Διευκρινίζεται ότι στο ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις (παρά μόνον στην ξένη γλώσσα, αν απαιτείται).

Για τις περιπτώσεις αποφοίτων Τμημάτων που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία θα κριθούν από τις Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ ως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και όπου κριθεί απαραίτητο, οι εξετάσεις στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 2/10/2023 –4/10/2023, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: (βλ. εδώ, σελ. 7)

Η ενημέρωση των υποψηφίων που υποχρεούνται σε συμμετοχή στις ως άνω εξετάσεις θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία» περιλαμβάνουν προσωπική συνέντευξη.

Στα υπόλοιπα ΠΜΣ προσωπική συνέντευξη μπορεί να ζητηθεί από υποψηφίους όταν οι Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης κρίνουν ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία για να καταλήξουν σε απόφαση.

Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κάθε ΠΜΣ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ΠΜΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
54124, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 998140

Διευθύνσεις Ιστοσελίδων*

e-mail επικοινωνίας: 

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη και την Εξεταστέα Ύλη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο