Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές (2022-2023)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του δεύτερου κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, και συγκεκριμένα:

- Δεκαπέντε (15) θέσεις στην Ειδίκευση «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
- Δεκαπέντε (15) θέσεις στην Ειδίκευση «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο».

Υποψηφιότητα δικαιούνται να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση δικαιούνται να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και τελειόφοιτες φοιτήτριες, που οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά τους.

Στην αίτηση εισαγωγής οι υποψήφιοι θα προσδιορίζουν την Ειδίκευση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν («Ιστορία της φιλοσοφίας» ή «Πολιτική, ηθική, δίκαιο») και την ξένη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η τυχόν διδακτική εμπειρία και επιστημονική δραστηριότητα των υποψηφίων.
2. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το αποδεικτικό κατάθεσης για αναγνώριση).
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.
4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκτασης 300-400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. και στη συγκεκριμένη Ειδίκευση.
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν όποια άλλα στοιχεία κρίνουν κατάλληλα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους (αντίγραφο άλλου πτυχίου, διπλώματος ξένης γλώσσας, αντίτυπα εργασιών ή δημοσιεύσεων).

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, παλιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο αρ. 215, ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη) ή υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχεία pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramphilos@edlit.auth.gr αποκλειστικά στο διάστημα 12 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται χωριστά ανά Ειδίκευση από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής:
(1) Γενικός βαθμός πτυχίου (έως 10 μόρια).
(2) Μέσος όρος της βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. (έως 10 μόρια).
(3) Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του υποψηφίου (έως 10 μόρια).
(4) Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειμένου και αξιολογεί τη γνώση της αγγλικής ή άλλης διεθνούς γλώσσας που προσδιορίζεται ως εξεταστέα από τους υποψηφίους στην αίτησή τους (έως 10 μόρια).
(5) Γραπτή θεματική εξέταση στη φιλοσοφία, σε ύλη που ορίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (έως 40 μόρια).

Για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων (δηλαδή τουλάχιστον 40 μόρια)· επίσης, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του 50% του ανώτατου αριθμού μορίων σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, πλην του κριτηρίου (2). Στο κριτήριο (2) τα μόρια προσμετρώνται σε υποψηφίους: (α) της Ειδίκευσης «Ιστορία της Φιλοσοφίας», εάν έχουν πτυχίο Φιλοσοφίας, βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας τους στα φιλοσοφικά μαθήματα· (β) της Ειδίκευσης «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο», εάν έχουν πτυχίο Φιλοσοφίας, Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας τους στα μαθήματα αυτών των αντικειμένων.

Οι γραπτές εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2022, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί, τουλάχιστον είκοσι μέρες νωρίτερα, στους ιστοτόπους των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο ξεχωριστοί (ανά Ειδίκευση) πίνακες επιτυχόντων, αφού επικυρωθούν από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ., θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των τριών Τμημάτων. Οι επιτυχόντες θα κληθούν, με διαδικτυακή ανακοίνωση, να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας.

Το έντυπο της αίτησης, η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων, ο Κανονισμός Λειτουργίας και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας: εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997319.

Προκήρυξη εισαγωγής 2022-23
Αίτηση εισαγωγής 2022


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο