Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή (2019-2020)

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων της Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την έναρξη του Π.Μ.Σ. Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και σε περίπτωση επιλογής, οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί αναλυτική βαθμολογία που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους έως την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους.

Το Π.Μ.Σ. είναι εντατικό και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και μία θερινή περίοδο.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες είναι:
1. Αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή σε περίπτωση πτυχιούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 
7. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.
10. Δύο (2) φωτογραφίες.
11.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο στη διαδικασία επιλογής, αντί του αντίγραφου πτυχίου, πρέπει να προσκομίζεται αναλυτική βαθμολογία που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους έως την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Νέο Κτίριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων - ΝΚΕΤΤΑ-Αγρόκτημα Πανεπιστημίου), είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε έντυπη μορφή, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 12:00 στον κ. Πασχαλούδη Νικόλαο, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evgeniac@agro.auth.gr

Δεν επιτρέπεται η αποστολή αιτήσεων με Ταχυδρομείο ή με Ταχυμεταφορά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28 Αυγούστου έως και 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 12:00 μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2310.991631 (Υπεύθυνοι κ. Νικόλαος Πασχαλούδης, κ. Ευγενία Χαριτωνίδου).

 

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων
Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα οποία αποτιμώνται σε μόρια (με συνολικό άθροισμα 100), περιλαμβάνονται:

1. Η βαθμολογία σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με βαθμολογική κλίμακα δώδεκα ως είκοσι (12 - 20), με συντελεστή αξιολόγησης 1 και μέγιστη βαθμολογία τα είκοσι (20) μόρια (20 x 1=20). Το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν λαμβάνει συντελεστή αξιολόγησης και αρκεί η επιτυχής εξέτασή του.

2. Ο βαθμός πτυχίου, με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5 - 10), με συντελεστή αξιολόγησης 2 και μέγιστη βαθμολογία τα είκοσι (20) μόρια (10 x 2=20).Ο αριθμός μαθημάτων σχετικών με την Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή με ανώτατο όριο τα 30 μαθήματα και με συντελεστή αξιολόγησης 1 και μέγιστη βαθμολογία τατριάντα(30) μόρια (1 x 30=30).

3. Η ερευνητική εμπειρία βάσει συγγραφής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (μέγιστο 5 μόρια).

4. Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (μέγιστο 5 μόρια).

5. Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας από αρμόδια Επιτροπή που θα συστήνεται κάθε φορά με την προκήρυξη (15 μόρια).

6. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, σε επίπεδο που ορίζεται από την Σ.Ε. (άριστη γνώση: 5 μόρια, πολύ καλή γνώση: 2).

 

Οι εξετάσεις εισαγωγής για το πανεπιστημιακό έτος 20189-20 περιλαμβάνουν:

α) γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα υποβάθρου της Επιστήμης Τροφίμων (Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων) με τη μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων πολλαπλής επιλογής. Η εξέταση για τους υποψηφίους γίνεται σε δύο από τα τρία αυτά μαθήματα, κατόπιν επιλογής τους, και διαρκεί συνολικά 1½ ώρα.

β) γραπτές εξετάσεις για την επάρκεια ή μη της γνώσης των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα,

γ) προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα