Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής (2019-2020)

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής/ Science and technology of prosthetic dentistry» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 του νόμου υπ’ αριθμ. 4559 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις και απόφ. Αρ. 32096 (ΦΕΚ τ.Β 3114/05-08- 2019) Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής με τις Ειδικεύσεις:

1. «Προσθετική»

2. «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο»

3. «Οδοντική Τεχνολογία»

Οι Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. στην Οδοντιατρική 1 της ημεδαπής και αποκλειστικά για την ειδίκευση «Οδοντική τεχνολογία» απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

2. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στην Οδοντιατρική και αποκλειστικά για την ειδίκευση «Οδοντική τεχνολογία» απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., εφόσον υπηρετούν στο ΑΠΘ, και η Προσθετική και η Οδοντική Τεχνολογία, ως γνωστικά αντικείμενα, είναι συναφείς με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος και περιλαμβάνει τα παρακάτω ανά ειδίκευση (Δείτε εδώ τα κρίτήρια - όπως αναφέρονται στην προκήρυξη).

Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής», σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

1. Αντίγραφο πτυχίου.

2. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον τίτλο σπουδών τους.

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε εμπειρίας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (επαγγελματική εμπειρία), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Αποκλειστικά για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» απαιτείται προϋπηρεσία ως οδοντίατρος τουλάχιστον δύο ετών. Η επαγγελματική εμπειρία για το σύνολο των τριών ειδικεύσεων πρέπει να αποδεικνύεται: α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου/οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου (ή οδοντοτεχνίτη, αποκλειστικά για την ειδίκευση Οδοντική Τεχνολογία) στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία.

6. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της αγγλικής γλώσσας: α) Ειδίκευση «Προσθετική» επιπέδου Γ2/C2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, β) Ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, γ) Ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.

7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.

8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής».

9. Δύο Συστατικές επιστολές (για αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων εκτός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.).

Οι συνεντεύξεις και η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν στις 01/10/2019 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ. θα γίνει την 08/10/2019.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο ΠΜΣ στην Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής και με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους ανάλογα με την ειδίκευση. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 και σε ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η: 27/09/2019.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.

Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 999477 Email: annakaryda@dent.auth.gr

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση annakaryda@dent.auth.gr με μορφή αρχείου .pdf και να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»

Ειδίκευση: ……………………………………………………………………………………

 

O Πρόεδρος του Τμήματος

Οδοντιατρικής Καθηγητής, Λάμπρος Ζουλούμης

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Αίτηση ΠMΣ 2019-2020.doc

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CV)_ΠMΣ 2019-20.doc


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα