Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής (2021-2022)

Ανακοινώνεται ότι δεν θα προκηρυχθούν νέες θέσεις εισαγωγής υποψηφίων στο ΔΠΜΣ «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.

--------------------------

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ), στην με αριθμό 21/13-3-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών/-τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον ίδιο τίτλο.

Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, μέσω της κατάρτισης επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα τρία (3) εξάμηνα διεξάγονται τα μαθήματα, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, ενώ στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο. Τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες, κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και Κυριακή. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπονται στο ΦΕΚ Ίδρυσης του (ΦΕΚ 5445/Β/5-12-2018).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τέλη φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στην Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής» δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση κριτηρίων που προβλέπονται από Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και αφορούν:

1) στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την αίτηση συμμετοχής,

2) στον βαθμό της γραπτής μελέτης ειδικής περίπτωσης που θα αφορά στη μελέτη της περιβαλλοντικής και παιδαγωγικής διάστασης ενός περιβαλλοντικού θέματος στην προοπτική της αειφορίας και

3) στην ατομική συνέντευξη για την συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησής τους.

Τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητά τους, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου του 2021, ως εξής:

Α) Πιστοποίηση γνώσης αγγλικής γλώσσας. Η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά) τουλάχιστο Γ1 επιπέδου σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση μόνο που δεν υπάρχει το σχετικό αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση, πριν από τη συμμετοχή των υποψηφίων στη γραπτή μελέτη ειδικής περίπτωσης. Ο/H υποψήφιος/α που δεν πετύχει στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να συνεχίσει στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Η εξέταση της αγγλικής εστιάζεται στην αξιολόγηση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου σχετικού με την περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία. Ειδικότερα, ο/η υποψήφιος/α καλείται να γράψει περίληψη του κειμένου που θα του/της δοθεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις ανάπτυξης στα ελληνικά. Να σημειωθεί ότι θα αξιολογηθούν ειδικότερα οι γνώσεις του/της στο πεδίο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία και η κριτική προσέγγιση αυτών. Δεν προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία.

Β) Υλοποίηση γραπτής μελέτης ειδικής περίπτωσης (Γραπτή εξέταση): αφορά σε συγγραφή μιας εργασίας (συνολικής έκτασης: ελάχιστη 2200 λέξεων έως 2500 λέξεων μέγιστη) που πραγματεύεται τα βασικά θεματικά πεδία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (περιβαλλοντικό και παιδαγωγικό). Ειδικότερα, το θέμα της εργασίας θα αφορά τη μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος/ζητήματος στην προοπτική της αειφορίας και αναπτύσσεται και στα δύο αυτά επίπεδα, δηλαδή: 1) ως προς την περιβαλλοντική του διάσταση 2) ως προς την παιδαγωγική/εκπαιδευτική του διάσταση. Το θέμα της εργασίας ανακοινώνεται σε προβλεπόμενη ημερομηνία, με υποχρέωση περαίωσης και υποβολής της από τους/τις υποψήφιους/ες ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε διάστημα 7 ημερών από την ανακοίνωσή της. Θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με την ανάρτηση του θέματος της γραπτής εργασίας και την ηλεκτρονική υποβολή της μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του ΑΠΘ. 

Να σημειωθεί ότι, στο στάδιο αυτό συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ιες που έχουν πιστοποιηθεί στην γνώση της αγγλικής γλώσσας (στάδιο Α).

Γ) Διενέργεια ατομικής συνέντευξης για την συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησής των υποψηφίων. (θα ανακοινωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα με ημερομηνία και ώρα των συνεντεύξεων μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης).

Δ) Συνεκτίμηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την αίτηση συμμετοχής [ο γενικός βαθμός του πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς τα θεματικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα και στην πτυχιακή εργασία, η πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, Πίνακας 1, κριτήρια 4-7 ] και μοριοδότησή τους.

Ε) Κατάταξη υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται στην φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/833 και στην ίδια φόρμα θα γίνει και η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. (διαθέσιμη και μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ..

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έξι δικαιολογητικά:

1. Απλό φωτοαντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.

2. Απλό φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται.

3. Βιογραφικό σημείωμα. (Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στις εξής ενότητες:

α. Προσωπικά στοιχεία,
β. Σπουδές,
γ. Επιμόρφωση,
δ. Ξένες γλώσσες,
ε. Επαγγελματική Δραστηριότητα,
στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες),
ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.).

4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. ή ισοδύναμά τους (βλέπε σχετικό δεσμό ΑΣΕΠ: Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) αγγλικής γλώσσας). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς του/της, υποβάλλει δήλωση ότι επιθυμεί να εξεταστεί στην αγγλική γλώσσα. (Η εξέταση στην γλώσσα θα πραγματοποιηθεί πριν την εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων). Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

5. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ..

6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Να σημειωθεί ότι συστατική/ες επιστολή/ες είναι προαιρετική/ες.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00π.μ. έως και την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο [φάκελο] σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar (μέγιστου μεγέθους 25ΜΒ) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αρχεία) με ονομασία το επίθετο και το όνομα του υποψήφιου/-ας (μορφή ΕΠΙΘΕΤΟ-ΟΝΟΜΑ.zip). (Οι ονομασίες των αρχείων που θα συμπεριλαμβάνονται στο συμπιεσμένο αρχείο (φάκελο) να είναι της μορφής ΕΠΙΘΕΤΟ-ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ).

Σημαντικές ημερομηνίες:

  • Υποβολή αιτήσεων: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00π.μ. έως και την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59.
  • Γραπτή εξέταση αγγλικής γλώσσας: 12 Μαΐου 2021 γραπτή εξέταση 19 Μαΐου 2021 ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης
  • Γραπτή μελέτη ειδικής περίπτωσης (Γραπτή εξέταση): 24 Μαΐου 2021 ηλεκτρονική ανάρτηση θέματος 31 Μαΐου 2021 ηλεκτρονική υποβολή γραπτής εργασίας
  • Ατομική συνέντευξη: τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου 2021
  • Ανακοίνωση κατάταξης εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ: 6-8 Ιουλίου 2021
  • Εγγραφές: 20-30 Σεπτεμβρίου 2021
  • Έναρξη μαθημάτων: Πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2021

Εξαιτίας των μέτρων για τον κορωνοϊό ενδέχεται όλες οι παραπάνω διαδικασίες να γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο και οι ημερομηνίες να τροποποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και μέσω του ιστότοπου http://aeiforia.nured.auth.gr/ του Δ.Π.Μ.Σ..

Επικοινωνία- πληροφορίες:

Πληροφορίες σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ., την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., email: msc-aeiforia@nured.auth.gr, τηλ.: 2310-995090 (1η επιλογή 1, 2η επιλογή 1, ώρες 10.00-12.00, καθώς και στον ιστότοπο http://aeiforia.nured.auth.gr/ του Δ.Π.Μ.Σ. και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων τμημάτων του προγράμματος https://www.bio.auth.gr/ και https://www.nured.auth.gr/dp7nured/.

Για οποιαδήποτε θέμα προκύψει που δεν επεξηγείται ρητά σε αυτήν την προκήρυξη αρμόδιο όργανο για επίλυση του είναι η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο