Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής (2019-2020)

παράταση προθεσμίας εώς: 10.5.2019 και ώρα 23:59

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ), στην με αριθμό 21/13-3-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών/-τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τον ίδιο τίτλο.

Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα τρία (3) εξάμηνα διεξάγονται τα μαθήματα η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική, ενώ στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο. Τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες, κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και Κυριακή. Προβλέπεται ότι κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα, θα υπάρξουν μέχρι και έξι(6) τέτοια σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο.

Τέλη φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στην Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής» δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου του 2019. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. κριτηρίων, ως εξής:

Α) Η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά) τουλάχιστο Γ1 επιπέδου σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση πριν τη συμμετοχή των υποψηφίων στη γραπτή μελέτη ειδικής περίπτωσης. Ο/H υποψήφιος/-α που δεν πετύχει στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να συνεχίσει στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Β) Γραπτή μελέτη ειδικής περίπτωσης (Γραπτή εξέταση) σε βασικά θεματικά πεδία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (1500 λέξεις) της οποίας το θέμα θα ανακοινωθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με υποχρέωση περαίωσης και αποστολής της ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε διάστημα 7 ημερών.

Γ) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς τα θεματικά πεδία του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα και στην πτυχιακή εργασία, η πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

Δ) Η ατομική συνέντευξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής τους

Η ηλεκτρονική αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ΜΠΣ) θα πρέπει απαραίτητα(*) να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.

2. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαιτείται.

3. Βιογραφικό σημείωμα. [Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στις εξής ενότητες:

α. Προσωπικά στοιχεία,

β. Σπουδές,

γ. Επιμόρφωση,

δ. Ξένες γλώσσες,

ε. Επαγγελματική Δραστηριότητα,

στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες),

ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.].

4. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π.. ή ισοδύναμά τους (βλέπε σχετικό δεσμό ΑΣΕΠ: Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) αγγλικής γλώσσας) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η υποψήφιος/-α υποβάλλει δήλωση, ότι επιθυμεί να εξεταστεί στην αγγλική γλώσσα, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητάς του/της. (Η εξέταση στην γλώσσα θα πραγματοποιηθεί πριν την εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων). Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

5. Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι λόγοι συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

7. Μία (1) συστατική επιστολή Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα γίνονται δεκτές από την 21η Μαρτίου 2019 και ώρα 16.00 έως και την Δευτερά 15η Απριλίου 2019 και ώρα 23:59 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε ακολουθώντας τον παρακάτω δεσμό : (https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/node/833).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισυνάψουν ένα (1) αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή zip ή rar –μέγιστου μεγέθους 25ΜΒ– με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα