Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας (2019-2020)

Ο κύκλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Ιατρικής Α.Π.Θ. διαρκεί 4 εξάµηνα, 120 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας κατά το δ΄ εξάµηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Εξειδίκευσης στην Δηµόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας (MSc Public Health, MSc Health Policy) σε µία από τις παρακάτω 2 ειδικεύσεις:

  • 1. Δηµόσια Υγεία - 10 θέσεις
  • 2. Πολιτική Υγείας - 10 θέσεις

Επιλογή Ειδίκευσης: η ειδίκευση ορίζεται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και ΟΧΙ αναγκαστικά από την ειδικότητα του. Η επιλογή ειδίκευσης είναι σηµαντική απόφαση του µεταπτυχιακού φοιτητή γιατί καθορίζει το Πρόγραµµα Σπουδών που θα ακολουθήσει, το αντικείµενο και τον επιβλέποντα της Διπλωµατικής εργασίας την οποία θα εκπονήσει καθώς και την ειδίκευση του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές στο πρώτο εξάµηνο παρακολουθούν 3 Υποχρεωτικά µαθήµατα (30 ECTS). Στο δεύτερο εξάµηνο παρακολουθούν 1 Υποχρεωτικό και 2 µαθήµατα Επιλογής (30 ECTS). Στο τρίτο εξάµηνο παρακολουθούν 1 Υποχρεωτικό και 2 µαθήµατα Επιλογής (30 ECTS). Στο τέταρτο εξάµηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία.

Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συµµετοχή σε όλα τα µαθήµατα, καθώς και πρακτική άσκηση (26 ώρες/µάθηµα).

Τα µαθήµατα του Α΄ εξαµήνου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2019.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Υποψήφιοι µπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

1. Αίτηση συνοδευόµενη από σύντοµο υπόµνηµα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, που θα περιλαµβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελµατική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστηµονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (Οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους µεταφρασµένο και επικυρωµένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιµίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µαζί µε την αντιστοιχία του βαθµού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθµητικός βαθµός.

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επίπεδο.

5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελµατική εµπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).

7. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

8. Δύο πρόσφατες (του τελευταίου εξαµήνου) µικρές φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου.

 

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Ανάτυπα δηµοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστηµονικά περιοδικά– συνέδρια ή απόδειξη συµµετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκοµίσουν µία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόµενα και τις σχετικές σελίδες. Θα µοριοδοτηθεί ΜΙΑ µόνον εργασία ή ανακοίνωση ή συµµετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα µε σειρά αξιολόγησης από το σηµαντικότερο προς το λιγότερο σηµαντικό ως εξής: Πλήρες άρθρο έντυπο η ηλεκτρονικό δηµοσιευµένο σε ξενόγλωσσο περιοδικό (peer reviewed journal) Πλήρες άρθρο έντυπο η ηλεκτρονικό δηµοσιευµένο σε αναγνωρισµένο ελληνικό περιοδικό (peer reviewed journal) ανακοίνωση ή συµµετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο π.χ. 1. αν ένας υποψήφιος έχει τρεις ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και ένα άρθρο σε ξενόγλωσσο περιοδικό peer reviewed journal, είναι απαραίτητο να φέρει µόνον τα αποδεικτικά του ξενόγλωσσου άρθρου . π.χ. 2. αν ένας υποψήφιος έχει 3 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και ένα άρθρο δηµοσιευµένο σε ελληνικό περιοδικό peer reviewed journal είναι απαραίτητο να φέρει µόνον τα αποδεικτικά του δηµοσιευµένου άρθρου.

Για τη συµπλήρωση της αίτησης και την αποστολή της ακολουθείστε το σύνδεσµο: http://bit.ly/ph_master2019

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε µορφή pdf στη διεύθυνση msc-ph@auth.gr

ή Στη Γραµµατεία του ΠΜΣ του Τµήµατος Ιατρικής, κτίριο του ΚΕΔΙΠ, ισόγειο, τηλ. 2310 999339 και ώρες 10:00-12:00 π.µ. ή Ταχυδροµικά στη Διεύθυνση: Τµήµα Ιατρικής ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη Τα δικαιολογητικά που θα σταλούν να είναι απλές φωτοτυπίες.

Σε περίπτωση επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις τα δικαιολογητικά επικυρωµένα από τα αρµόδια όργανα θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες προς τους υποψήφιους ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εδώ.

 

Πληροφορίες: τηλ. 2310-999339 στο διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ιατρικής www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://publichealthpolicy.med.auth.gr/

Προθεσµία κατάθεσης αιτήσεων: από 10-6-2019 έως και 30-6-2019 και 2-9-2019 έως και 6-9-2019.

Ηµεροµηνία γραπτών εξετάσεων: Δευτέρα 16-9-2019, ώρα 18:00 στο Αµφιθέατρο Α’ του Τµήµατος Ιατρικής του ΑΠΘ

Οι υποψήφιοι να έχουν µαζί τους αστυνοµική ταυτότητα και στυλό.

Η προσέλευση θα γίνεται 15΄ πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Ηµεροµηνία προσωπικών συνεντεύξεων: Τρίτη 17-9-2019, στη Γραµµατεία του ΠΜΣ, κτίριο ΚΕΔΙΠ, ισόγειο και ώρες 10:00 έως 15:00 µ.µ.

Μετά την ανακοίνωση των ονοµάτων των επιτυχόντων, θα πραγµατοποιηθούν οι εγγραφές, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα ανακοινωθεί από τη Γραµµατεία.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα