Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας (2018-2019)

Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας», που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018 (ακαδ. έτος 2018-2019).

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Δίπλωμα Ειδίκευσης διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα αποτελεσματικής παρακολούθησης και οδηγεί, μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο δ΄ εξάμηνο, σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας». Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προκηρύσσονται 20 θέσεις για τις δύο ακόλουθες κατευθύνσεις:

Δημόσια Υγεία : 10 θέσεις      

Πολιτική Υγείας : 10 θέσεις


Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν 

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την
επαγγελματική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα
του υποψηφίου.

3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει
να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την
αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που
ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας
Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επίπεδο.

5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική
εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).

7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

8. πρόσφατη φωτογραφία

Για τη συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή της ακολουθείστε το σύνδεσμο:
http://bit.ly/ph_master2018


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στη διεύθυνση msc-ph@auth.gr                                                                                    ή

Στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής, κτίριο του ΚΕΔΙΠ, ισόγειο, τηλ. 2310 999339   και ώρες 10:00-12:00 π.μ.

                                                   ή
Ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη

Τα δικαιολογητικά που θα σταλούν έως 14-9-2018 θα είναι απλές φωτοτυπίες.

Σε περίπτωση επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις τα δικαιολογητικά επικυρωμένα από τα αρμόδια όργανα θα κατατεθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Πληροφορίες: τηλ. 2310-999339

στο διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://publichealthpolicy.med.auth.gr/ 

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 16-7-2018 έως και 14-9-2018

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων:

Δευτέρα 17-9-2018, ώρα 17:00
στο Αμφιθέατρο ΣΤ’ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ
Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και στυλό.
Η προσέλευση θα γίνεται 15΄ πριν την έναρξη των εξετάσεων.
 

Ημερομηνία προσωπικών συνεντεύξεων:

Τρίτη 18-9-2018,
στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κτίριο ΚΕΔΙΠ, ισόγειο και ώρες 10:00 έως 12:00 π.μ..
Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές, σύμφωνα με τοπρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα