Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Διαπολιτισμική Επικοινωνία (2024-2025)

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην υπ’ αριθμ. 503/6-6-2024 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη για την κάλυψη 35 θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (σύμφωνα με το ΦΕΚ 938Β/02.03.2022 και με την επιφύλαξη της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του τροποποιημένου κανονισμού). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (90 ECTS), η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/δεκτές για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν από 6 Ιουνίου 2024 έως 20 Ιουνίου 2024 τα εξής δικαιολογητικά:
Υποχρεωτικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος προπτυχιακών σπουδών (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία

Προαιρετικά:

 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής (επιπέδου Γ1 ή Γ2) ή/και άλλων ξένων γλωσσών (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ανακοινώσεων σε συνέδρια, επιστημονικών δημοσιεύσεων)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τη λήξη της προθεσμίας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (20/6/2024) στον σύνδεσμο http://intercult.del.auth.gr/el/application.

Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν:

 1. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος (μέχρι 30 μόρια).
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, καθώς και επίδοση σε Πτυχιακή Εργασία -εφόσον υπάρχει από τον πρώτο κύκλο σπουδών- σε γνωστικά αντικείμενα συναφή ή συγγενή με το πρόγραμμα του ΠΜΣ (μέχρι 5 μόρια).
 3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1 ή Γ2 (μέχρι 5 μόρια).
 4. Γνώση δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών σε επίπεδο Β2 (5 μόρια για κάθε ξένη γλώσσα και μέχρι δύο επιπλέον ξένες γλώσσες εκτός της Αγγλικής, μέχρι 10 μόρια).
 5. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (40 μόρια).
 6. Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στην οποία να τεκμηριώνεται η διάρκεια και η συνάφεια με το περιεχόμενο του προγράμματος ειδικότητα απασχόλησης του υποψηφίου/ της υποψήφιας (μέχρι 5 μόρια).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφείς με το περιεχόμενο του προγράμματος (μέχρι 5 μόρια).

Βάση εισαγωγής θεωρούνται τα 60 στα 100 μόρια. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από στρογγυλοποίηση στην πληρέστερη ακέραια μονάδα.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

 1. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, καθώς και με τίτλους ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας (Π,Δ, 116/2006 Α ́115),
 2. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
 3. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
 4. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ες που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Τέλη φοίτησης και υποτροφίες
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες καταβάλλουν στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως τέλη φοίτησης το ποσό των 2.400 ευρώ και η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:

 • 800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
 • 800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Β΄ εξάμηνο σπουδών
 • 800 ευρώ με την εγγραφή τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Επιστροφή τελών φοίτησης ανά εξάμηνο επιτρέπεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ’ αίτηση του/της φοιτητή/ήτριας και εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του/της εγγράφως προς τη Συνέλευση Τμήματος το αργότερο εντός 25 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του εκάστοτε εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες πληρούν το κριτήριο της αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), και των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να απονεμηθεί μία (1) υποτροφία ακαδημαϊκής επίδοσης συνολικού́ ύψους 1000 ευρώ στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/φοιτήτρια που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την αποφοίτησή του/της από́ το ΠΜΣ, στην κανονική́ διάρκεια σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνεται ισομερής διαμοιρασμός του ποσού της υποτροφίας στους/στις δικαιούχους/ες. O αριθμός και το ποσό της υποτροφίας/υποτροφιών μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τα έσοδα του ΠΜΣ.

Διαδικασία Επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο εν λόγω πρόγραμμα. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και όλες τις υποψήφιες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το ΠΜΣ και καλεί σε συνέντευξη τις προκρινόμενες υποψήφιες και τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχουσών και επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τότε η τελική τους κατάταξη γίνεται με βάση τη μοριοδότηση της συνέντευξης. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε η τελική τους κατάταξη γίνεται με βάση τη μοριοδότηση των συγγενών μαθημάτων προς το ΠΜΣ. Σε περίπτωση που θέσεις εισακτέων έμειναν κενές καλύπτονται με την κατάταξη, ως επιτυχόντων/επιτυχουσών, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 60 μόρια. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται (με τρόπο που διασφαλίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα) στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (email: info@del.auth.gr, τηλ. 2310991384) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο