Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Cardiovascular Disease (Kαρδιοαγγειακή Νόσος) (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023 στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΠΜΣ) «Cardiovascular Disease (Καρδιοαγγειακή Νόσος» (Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ). Το ΠΜΣ στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων στην Καρδιαγγειακή νόσο καθώς και στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη καρδιαγγειακή νόσο. Το Π.Μ.Σ. προωθεί την καλλιέργεια και τη προαγωγή της γνώσης και συγκεκριμένα των πιο πρόσφατων δεδομένων της έρευνας στα γνωστικά πεδία όπως : η αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα λιπίδια, οι βλάβες σε όργανα στόχο που σχετίζονται με αυτά, η άσκηση και η διατροφή σε καρδιαγγειακές νόσους, νεότερες τεχνολογίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παράλληλα στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων με στέρεες θεωρητικές γνώσεις που θα τους διασφαλίσει την ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της Καρδιαγγειακής Νόσου.

Κατηγορίες εισακτέων
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι: Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου34 του ν. 4485/2017).
1. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Ιατρικών Σχολών, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος Τεύχος B’ 3383/01.07.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33653 ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
4. Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες των ανωτέρω αναφερόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές στο Π.Μ.Σ.

Αριθμός εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ’ανώτατο όριο, σε τριάντα πέντε(35) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (διαθέσιμη σε έντυπη μορφή από τη γραμματεία του ΠΜΣ και σε ηλεκτρονική μορφή σε συνέχεια της πρόσκλησης)
ii. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ,
iii. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
iv. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχουν.
v. Υπόμνημα μέχρι 500 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει σπουδές στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
vi. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση και της αγγλικής γλώσσας, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με την κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας
επιπέδου Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
vii. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ.
viii. Δύο (2) συστατικές επιστολές
ix. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών, και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων από την Τριμελή Επιτροπή επιλογής εισακτέων. Τα κριτήρια επιλογής θα τα βρείτε εδώ στη σελίδα 3.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΠΜΣ από 15 Ιουλίου 2022 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση της Γραμματείας msc-cardiovascular@med.auth.gr. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί παράταση της υποβολής αιτήσεων από Σεπτέμβριο.

Δίδακτρα
Το σύνολο των διδάκτρων του ΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατά την αρχική εγγραφή στο ΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου, σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ.: 2310 991485, και ώρες 10:30 π.μ-13:30 μ.μ. , στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Παράταση

Αίτηση

Φυλλάδιο ΠΜΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο