Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Κρίση και Ιστορική Αλλαγή (2023-2024)

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσηςραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. (Πληροφορίες: Αμανίδου Τούλα τηλ. 22510-36331) και στο e-mail: tamanidou@aegean.gr

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή της μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα εισαχθούν έως δώδεκα (12) μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Π.Μ.Σ. «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) (άρθρα 1 και 88 Ν. 3883/2010 - ΦΕΚ 167/Α΄/24.09.2010), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (παρ. 5 άρθρο 38 Ν. 4249/2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014), τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (παρ. 14 άρθρο 69 Ν. 4249/2014 2014 - ΦΕΚ 73/Α΄/24.03.2014) και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 1 ΠΔ 75/2018 – ΦΕΚ 145/Α΄/07.08.2018). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους από την Τριμελή Επιτροπή.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 400 €, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις.

Τα μαθήματα γίνονται διά ζώσης και η παρακολούθηση με φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική. Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και φοιτήτριες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 01.09.2023, και ώρα 23.59΄ αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 5. Φωτοτυπία δεύτερου πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος, εάν υπάρχουν
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Δύο συστατικές επιστολές
 10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 11. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν
 12. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. ε) Λοιπά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 όπως αυτά αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) σύμφωνα με τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»: α) Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 45% β) Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20% γ) Συνάφεια επιστημονικού κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τον τίτλο σπουδών, σε ποσοστό 10% δ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου σε ποσοστό 5% ε) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε ποσοστό 7% στ) Κατά συνεκτίμηση, επίδοση, κατά μέσο όρο, σε προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή/και επίδοση στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 3% ζ) Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1 ή Γ2 σε ποσοστό 2% (η γνώση της αγγλικής σε επίπεδο Β2 είναι προαπαιτούμενη) η) Πιστοποιημένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας επιπλέον της αγγλικής σε ποσοστό 3% θ) Κατά συνεκτίμηση, δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή άλλες, επαγγελματική/ ερευνητική εμπειρία και συστατικές επιστολές, σε ποσοστό 5%

Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, κατά το διάστημα 10 έως και 11 Σεπτεμβρίου 2023. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία προετοιμασίας των υποψηφίων για τη συνέντευξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης 81100 Μυτιλήνη

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. (Πληροφορίες: Αμανίδου Τούλα τηλ. 22510-36331) και στο e-mail: tamanidou@aegean.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο