Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Κρίση και Ιστορική Αλλαγή (2022-2023)

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή της μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν έως δώδεκα (12) μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή». Δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 400 €, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 08.09.2022, και ώρα 23.59΄ αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: εδώ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5. Δύο συστατικές επιστολές
6. Πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τυχόν δεύτερης ξένης γλώσσας στο ίδιο επίπεδο.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες δύνανται να καταθέσουν:
 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή άλλες, εάν υπάρχουν
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 3.Πιστοποιητικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής, εάν υπάρχουν
 4. Φωτοτυπία/ες άλλων πτυχίων, εάν υπάρχουν
 5. Φωτοτυπία/ες μεταπτυχιακών τίτλων, εάν υπάρχουν
 6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών, εφόσον σε αυτή τεκμηριώνεται η επίδοση σε μαθήματα ή στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος «Κρίση και ιστορική αλλαγή» (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας)

Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας):

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3494/21.08.2018 του Κανονισμού του ΠΜΣ ΄΄ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή τα εξής :

α) Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 45%
β) Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
γ) Συνάφεια επιστημονικού κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τον τίτλο σπουδών, σε ποσοστό 10%
δ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου σε ποσοστό 5%
ε) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε ποσοστό 7%
στ) Κατά συνεκτίμηση, επίδοση, κατά μέσο όρο, σε προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή/και επίδοση στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 5%
ζ) Κατά συνεκτίμηση, δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή άλλες, επαγγελματική/ερευνητική εμπειρία και συστατικές επιστολές, σε ποσοστό 5%.
η) Γνώση άλλης ξένης γλώσσας επιπλέον της αγγλικής, σε ποσοστό 3%

Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, κατά το διάστημα 17- 19 Σεπτεμβρίου 2022 .

Η πρόσκληση, η αίτηση, καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία προετοιμασίας των υποψηφίων για τη συνέντευξη, βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση: εδώ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης
81100 Μυτιλήνη

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. (Πληροφορίες: Αμανίδου Τούλα τηλ. 22510-36331) και στο e-mail: tamanidou@aegean.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο