Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA) (2021-2022)

Παράταση υποβολής αιτήσεων:

Σας γνωστοποιούμε ότι,  λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν, η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι οι  υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά έως την ημερομηνία αυτή.

Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba) στο σύνδεσμο: εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mba@uom.edu.gr). Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά, καθημερινά: 11:30-14:00.

-------

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 23ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Στα εξάμηνα Α’ και Β’ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 23ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Φεβρουάριο 2022, θα είναι το μέγιστο ογδόντα (80), μόνο στην περίπτωση λειτουργίας δύο τμημάτων, με μέγιστο αριθμό φοιτητών τους σαράντα (40) ανά τμήμα.  Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 24 Νοεμβρίου 2021 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε φυσικό φάκελο, την αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ηλεκτρονική Αίτηση (δείτε την Αίτηση και τις οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης). Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική Αίτηση (μόνο με το πρόγραμμα Acrobat Reader DC) και τη στέλνετε ως έχει, με τα ενεργά πεδία, στο mba@uom.edu.gr. Στη συνέχεια εκτυπώνετε την αίτηση,  την υπογράφετε  και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στέλνετε με φυσικό φάκελο στην  Γραμματεία του ΜΒΑ.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο (δύο δεκαδικά) ή παράρτημα διπλώματος.  

5. Δύο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να  αποσταλούν:  

α) ηλεκτρονικά απευθείας από τα πρόσωπα που συστήνουν τον υποψήφιο στη διεύθυνση mba@uom.edu.gr. ή β) σε σφραγισμένο φάκελο, ταχυδρομικά.   

Δεν γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού του υποψήφιου.  

6. Επικυρωμένο Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε ευανάγνωστο αντίγραφο (επικύρωση από δικηγόρο) ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). Δείτε εδώ. Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία  αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μήνες προϋπηρεσία (πλήρους ασφάλισης) ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού.  Μπορείτε να εκδώσετε online τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ από τον παρακάτω σύνδεσμο:  e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Μισθωτοί > Βεβαίωση Προυπηρεσίας   ή να τυπώσετε τα ένσημά σας από εδώ: e-ΕΦΚΑ > Ασφαλισμένοι> Μισθωτοί > Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

8. Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε.

9. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

10. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

11. Μια φωτογραφία τύπου Ταυτότητας (γράψτε στην πίσω όψη το ονοματεπώνυμό σας).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου - 35%

Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εμπειρία - 35%

Επιπρόσθετα προσόντα - 15%

Συνέντευξη - 15%

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €5.000.

Ο φάκελος του Υποψηφίου, με την Αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του ΜΒΑ έως τις 24 Νοεμβρίου 2021(Δειτε οδηγίες για την Υποβολή της Αίτησης, στο τέλος της προκήρυξης) 

Τον φυσικό φάκελο μπορείτε να το στείλετε: α) ταχυδρομικά  ή β) με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  ή  γ) τον αφήνετε στο θυρωρείο του Πανεπιστήμιου (είναι ανοιχτά όλη μέρα) με την ένδειξη Γραμματεία ΜΒΑ.

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier πρέπει να έχουν σήμανση ημερομηνίας έως 24 Νοεμβρίου 2021.

Διεύθυνση Αποστολής Φακέλου Υποψηφίου:

Γραμματεία ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη 

Ισόγειο, κτίριο Η' Τηλ. 2310-891530 

Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mba@uom.edu.gr).

Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά στο 2310 891530 καθημερινά: 11:30-14:00.

Ισχύουν οι περιορισμοί λόγω Covid 19.

Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις ακαδημαϊκές δομές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα γίνεται,κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι ώρες εξυπηρέτησης και εισόδου του κοινού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των ειδικών μέτρων ορίζεται στη μία (1) ώρα ημερησίως, συγκεκριμένα δε από 11 π.μ. έως 12 μ., και μόνο για επείγουσες υποθέσεις που απαιτούν τη δια ζώσης επικοινωνία, όταν η διεκπεραίωση της υπόθεσης δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικές διαδικασίες και μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.  Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο