Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ενδαγγειακές Τεχνικές (2023-2024)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Milano - Bicocca, ανακοινώνει τη λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 18 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Ενδαγγειακές Τεχνικές». Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων Ενδαγγειακών Τεχνικών για την αντιμετώπιση των αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων. 

Το πρόγραμμα αρχίζει αρχές Φεβρουαρίου 2024 και περιλαμβάνει δυο (2) διδακτικά εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης και συγγραφής διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο Κ.Π.Μ.Σ. «Ενδαγγειακές Τεχνικές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Τμημάτων Ιατρικής και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων προσδιορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και την αναλογία φοιτητών-διδασκόντων, την υλικοτεχνική υποδομή, τις αίθουσες διδασκαλίας, την απορρόφηση των διπλωματούχων από την αγορά εργασίας.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Κ.Π.Μ.Σ.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 750 ευρώ για το καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα και σε 500 ευρώ για το τρίτο εξάμηνο που αντιστοιχεί στη διπλωματική εργασία (2.000 ευρώ ανά φοιτητή). Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (πληροφορίες θα βρείτε στο https://school.med.uoa.gr/ και στο www.endovasculartechniques.gr) από 04/10/2023 έως και 31/12/2023

-    Αίτηση συμμετοχής
-    Βιογραφικό σημείωμα
-    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
-    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
-    Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
-    Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανωτέρου
-    Συστατικές επιστολές
-    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν
-    Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
-    Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους
-    Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

Για τους/ις φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ορίζει επιτροπή αρμόδια να διαπιστώσει εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα.

Προκειμένου να αναγνωριστεί ένας τίτλος σπουδών πρέπει: 
- το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
- ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει βεβαίωση τόπου σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. 

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την ΕΠΣ η οποία ορίζει επιτροπή επιλογής εισακτέων, που αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Κ.Π.Μ.Σ. με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 10%)
- Βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Π.Μ.Σ. (ποσοστό 10%)
- Συνάφεια του πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ και των γνώσεων του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (ποσοστό 30%)
- Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (ποσοστό 10%)
- Γνώση άλλων ξένων γλωσσών (ποσοστό 10%)
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (ποσοστό 10%)
- Συστατικές επιστολές (ποσοστό 10%)
- Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα (ποσοστό 10%)

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η επιτροπή επιλογής εισακτέων καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΠΣ.

Οι επιτυχόντες/ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Κ.Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (με μαθηματική στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα της κλίμακας 100), εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Κ.Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες (αν υπάρχουν), με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kakisis@med.uoa.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

1) κ. Χρήστου Μαρία, Γραμματέας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
210-5831474 / 6937115043, καθημερινά 10:00 – 14:00
  
2) κ. Κακίσης Ιωάννης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, ΕΚΠΑ
210-5831473 / 6973015253

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελο τους είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυαποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο).    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2023-2024

ΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 2023-2024


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο