Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Θεολογία και Πολιτισμός (2023-2024)

Σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Θεολογία και Πολιτισμός” ακαδ. Έτους 2023-2024 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023. (Ανακοίνωση)

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεολογία και Πολιτισμός» («Theology and Culture»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́/21-07-2022) και τον εσωτερικό Κανονισμό ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’ 5075/31-12- 2019), στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:

 • «Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία»
 • «Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας» και
 • «Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού στις τρεις προαναφερθείσες ειδικεύσεις.

Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει: α. θεολόγους που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β. κληρικούς θεολογικά καταρτισμένους που θα στελεχώσουν την Εκκλησία, γ. στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς και δ. επιστήμονες με ειδίκευση στη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και Παράδοση και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι σε θέση να στελεχώσουν επάξια τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν ως στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας θα είναι σε θέση 1. να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2. να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3. να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις 4. να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/ και διεπιστημονικό περιβάλλον, 5. να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 6. να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 7. να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 8. να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη, 9. να δρουν με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία προς τα κοινά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσονται συνολικά εβδομήντα (70) θέσεις, ειδικότερα: τριάντα (30) θέσεις στην ειδίκευση «Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία» είκοσι (20) θέσεις στην ειδίκευση «Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας» και είκοσι (20) θέσεις στην ειδίκευση «Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική».

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023. Η αίτηση καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται:

1. Ηλεκτρονικά ως ένα αρχείο pdf στo e-mail info@theo.auth.gr ή

2. Μέσω ταχυδρομείου (συστημένο με αντίστοιχη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή

3. Μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας

1ος όροφος,

54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

4. Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας τουΑριστο- τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθημερινά 12:00-13:00

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2310-991308, 996982

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΕΑ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ύστερα από κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). 
 3. Για την υπεράριθμη εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών ειδικών κατηγοριών θα υπάρχει ειδική μέριμνα κατά περίπτωση, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Με την αίτησή του ο υποψήφιος στοιχειοθετεί το ενδιαφέρον του για μία από τις τρεις ειδικεύσεις του συγκεκριμένου ΠΜΣ και υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Ο βαθμός πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς, ορίζεται ως ο κατώτατος απαιτούμενος για κατάθεση υποψηφιότητας εισαγωγής στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού υποβάλλεται και η αντίστοιχη αναγνώριση του πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022.
 2. Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό που να πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια στο συγκεκριμένο επίπεδο. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλει επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό και προσμετράται επιπλέον. Οι αλλοδαποί, εκτός από την παραπάνω υποχρέωση ως προς την γλώσσα, καταθέτουν επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ.
 4. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, η μία υποχρεωτικά από ΔΕΠ του οικείου Τμήματος.
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή θα γίνει με βάση τη δήλωση κάθε υποψηφίου/ας ως προς την ειδίκευση και το σύνολο των μορίων που θα προκύψουν από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (μοριοδότηση επί τοις 100):

 • Βαθμός πρώτου πτυχίου (20%)
 • Μέσος όρος όλων των συναφών προπτυχιακών μαθημάτων (20%)
 • Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (10%)
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα (5%)
 • Δεύτερο πτυχίο(5%)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (5%)
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών (5%)
 • Συνέντευξη και Συστατικές επιστολές (30%)

Η μοριοδότηση είναι δυνατόν να αλλάζει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Τέλη φοίτησης
Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ «πλήρους» φοίτησης καταβάλλουν τέλος φοίτησης ανά εξάμηνο ίσο με 200 ευρώ και οι φοιτητές μερικής φοίτησης 150€. Το τέλος φοίτησης καταβάλλεται το πρώτο με την εγγραφή στο ΠΜΣ, το δεύτερο με την έναρξη του 2ου εξαμήνου φοίτησης και το τρίτο με την έναρξη του 3ου εξαμήνου φοίτησης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.

Σε περίπτωση που καταβληθεί η πρώτη αλλά όχι η δεύτερη δόση, ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση φοίτησης για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς.

Σε εξαιρετική μόνο περίπτωση παράτασης του χρόνου φοίτησης, πέραν της προβλεπόμενης διάρκειας σπουδών και έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης, ο φοιτητής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 100 ευρώ για κάθε επιπλέον εξάμηνο. Η μη καταβολή του τέλους φοίτησης μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου συνεπάγεται τερματισμό της φοίτησης στο ΠΜΣ.

Φοιτητές που εγγράφονται σε Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παραπάνω άρθρο του Ν. 4957/2022.

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Τις αιτήσεις απαλλαγής εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και για την έγκρισή τους αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Παράλληλα, προβλέπεται αριθμός υποτροφιών 5% επί του αριθμού των εισακτέων με κριτήρια κοινωνικά και αριστείας. Ως υποτροφία λογίζεται η απαλλαγή από το τέλος φοίτησης.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών δύο (2) ανά εξάμηνο και μάθημα. Για μακροχρόνια απουσία απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου υγειονομικού φορέα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών επαναλαμβάνεται το εξάμηνο και καταβάλλονται τα τέλη φοίτησης για μία φορά. Η επανάληψη της υπέρβασης των απουσιών συνεπάγεται την διαγραφή. Επιπλέον, για τους φοιτούντες στο ΠΜΣ προβλέπονται: παρακολουθήσεις διαλέξεων, συνεδρίων και υποστήριξης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, καθώς και παρουσιάσεις εργασιών.

Σε περιπτώσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, πλην των Θεολογικών, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την φοίτηση στο ΠΜΣ την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, η οποία θα βεβαιώνεται με σχετικό «πιστοποιητικό παρακολούθησης», το οποίο θα υπογράφει ο/η διδάσκων/ουσα και θα κατατίθεται στον φάκελο του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγούνται στην ιστοσελίδα https://theo.auth.gr/ ή να επικοινωνούν καθημερινά με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 2310- 991308 ή με email στο info@theo.auth.gr.

Προκήρυξη και Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο