Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Κοινού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πρόγραμμα καλύπτει το τέταρτο εξάμηνο σπουδών στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 120 ECTS. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία, πραγματοποιούνται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών και διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS) και μαθήματα επιλογής (60 ECTS), τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα (α) Περιορισμένης Επιλογής (40 ECTS) και (β) Γενικής Εκπαίδευσης (Α’ και Β κύκλου) (20 ECTS).

Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση (30 ECTS) των φοιτητών/τριών διά ζώσης (ή και εξ αποστάσεως σε ειδικές περιπτώσεις) σε ολόκληρο το δίκτυο των φορέων που αξιοποιούν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης. Αυτοί οι φορείς περιλαμβάνουν την τυπική εκπαίδευση, τους φορείς διά βίου μάθησης (μη τυπική και άτυπη μάθηση), τους φορείς κατάρτισης, τις ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης/διαμεσολάβησης σε πρόσφυγες και μετανάστες, τα ερευνητικά κέντρα, κρατικές και κοινωνικές υπηρεσίες, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τα μουσεία, τους νομικούς και ιατρικούς οργανισμούς, τις εταιρείες, τους οργανισμούς που αφορούν στην κοινωνία των πολιτών, μεταναστευτικές οργανώσεις, κ.τ.λ.).

Κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα (EDUGΙ-521, EDUGΙ -523 και EDUGΙ -622). Το EDUGΙ-521 είναι προαπαιτούμενο μάθημα και γίνεται στο πρώτο εξάμηνο και τα άλλα δύο επιλέγονται στο δεύτερο εξάμηνο. Επίσης, στα δύο πρώτα εξάμηνα επιλέγεται από ένα επιλεγόμενο μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης Α και Β Κύκλου αντίστοιχα. Το σύνολο των μαθημάτων που μπορούν να επιλεγούν σε κάθε εξάμηνο είναι τρία (3) μαθήματα.

* Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής απαλλάσσονται από 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή δηλώνεται στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ η ολοκλήρωσή της προβλέπεται από το τρίτο μέχρι και το τέταρτο εξάμηνο.

Το ΠΜΣ «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση» έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα (1 μάθημα - 10 ECTS)

 • EDUGΙ-521 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10 ECTS

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1 Μάθημα - 10 ECTS)

 • EDUGI-524 Συγκριτική Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10 ECTS
 • EDUGI-524 Συγκριτική Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10 ECTS
 • EDUGI-525 Πολυγραμματισμοί και Δίγλωσση Εκπαίδευση 10 ECTS
 • EDUGI-526 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 10 ECTS
 • EDUGΙ-528 Συμπεριληπτικό και Δίκαιο Σχολικό Πλαίσιο για Όλους 10 ECTS
 • EDUGΙ-529 Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 10 ECTS
 • EDUGI-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10 ECTS
 • EDUGI-623 Ψηφιακή Αφήγηση και Μεγάλα Δεδομένα στις Κοινωνικές Επιστήμες 10 ECTS
 • EDUGΙ-624 Πολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία 10 ECTS
 • EDUGΙ-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 10 ECTS

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης Κύκλος Α: Έρευνα και Αξιολόγηση (1 Μάθημα - 10 ECTS)

 • EDUGI-510 Εκπαιδευτική Έρευνα 10 ECTS
 • EDUGI-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10 ECTS
 • EDUGI-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10 ECTS

ECTS Εξαμήνου: 30

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα (2 μαθήματα - 20 ECTS)

 • EDUGΙ-523 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Σχεδιασμός Διαπολιτισμικών Προγραμμάτων 10 ECTS
 • EDUGΙ-622 Διαπολιτισμική Μεσολάβηση και Διάλογος 10 ECTS

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης Κύκλος Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (1 Μάθημα - 10 ECTS)

 • EDUGI-500 Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10 ECTS
 • EDUGI-500 Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10 ECTS
 • EDUGI-501 Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10 ECTS
 • EDUGI-502 Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10 ECTS

ECTS Εξαμήνου: 30

Εξάμηνο 3ο

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (3 Μαθήματα - 30 ECTS) *

 • EDUGI-524 Συγκριτική Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10 ECTS
 • EDUGI-525 Πολυγραμματισμοί και Δίγλωσση Εκπαίδευση 10 ECTS
 • EDUGI-526 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 10 ECTS
 • EDUGΙ-528 Συμπεριληπτικό και Δίκαιο Σχολικό Πλαίσιο για Όλους 10 ECTS
 • EDUGΙ-529 Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 10 ECTS
 • EDUGI-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10 ECTS
 • EDUGI-623 Ψηφιακή Αφήγηση και Μεγάλα Δεδομένα στις Κοινωνικές Επιστήμες 10 ECTS
 • EDUGΙ-624 Πολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία 10 ECTS
 • EDUGΙ-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 10 ECTS
 • EDUGI-699 Μεταπτυχιακή Διατριβή* 30 ECTS
  *Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής απαλλάσσονται από τρία (3) μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή δηλώνεται στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ η ολοκλήρωσή της προβλέπεται από το τρίτο μέχρι και το τέταρτο εξάμηνο.

ECTS Εξαμήνου: 30

Εξάμηνο 4ο

EDUGI-698 Πρακτική Άσκηση 30 ECTS

ECTS Εξαμήνου: 30

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:

(1) Το «Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο της Πρακτικής Άσκησης», το οποίο πραγματοποιείται σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας, κατά την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, για τους φοιτητές της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι αρχίζουν την πρακτική τους άσκηση κατά το αντίστοιχο εξάμηνο. Επίσης προβλέπεται και εισαγωγική ενημέρωση στην Κύπρο για τους διαμένοντες στην χώρα.

(2) Την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (διάρκειας 200 ωρών) σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο κάθε φοιτητής ασκείται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (α) «Παρατήρηση» (20 ώρες), (β) «Σχεδιασμό (εκπαιδευτικής) παρέμβασης/μαθημάτων» στην πλατφόρμα cgscholar (50 ώρες), (γ) «Συμμετοχή στη διδασκαλία ή στις δράσεις του οργανισμού» (40 ώρες), (δ) «Εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση/διαμεσολάβηση» (80 ώρες) και ε) «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης και Ανατροφοδότηση» (10 ώρες).

(3) Τη συμμετοχή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, στα «Ομαδικά Σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη».

(4) Τη συγγραφή και υποβολή εργασίας με τίτλο «Φάκελος (Portfolio) της πρακτικής άσκησης». Κατά την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης οι φοιτητές ενεργούν πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται λεπτομερώς στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης», όπως εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις οδηγίες του Προσωπικού Συμβούλου Πρακτικής Άσκησης (στελεχών του Προγράμματος με ειδίκευση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση), των Ακαδημαϊκών Συμβούλων (Καθηγητών, Λεκτόρων και ΕΔΙΠ με διδακτορική διατριβή) και με την εποπτεία και καθοδήγηση του Επόπτη Καθηγητή- Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης που είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, όπως ορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο