Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων
Δίδακτρα
3500 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Αντικείμενο & στόχοι

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, στα γνωστικά αντικείμενα της Βελτιστοποίησης Ενεργειακών Συστημάτων & του Βιομηχανικού Αυτοματισμού.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση νέων πτυχιούχων που  με τις γνώσεις τους θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων, διαχείρισης και βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων, στην ορθολογική αξιοποίηση νέων πηγών ενέργειας, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ευρύτερη εφαρμογή αυτοματισμών στη βιομηχανία και στον κτιριακό τομέα (έξυπνες εγκαταστάσεις) κ.λπ..

Η προαγωγή της έρευνας σε θέματα διαχείρισης & βελτιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης και προηγμένων εφαρμογών αυτοματισμών στον Κτιριακό & Βιομηχανικό Τομέα και συναφή πεδία, αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο του Π.Μ.Σ.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, απονέμει το Μεταπτυ¬χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων».

Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται από ομοειδή Τμήματα, αλλά και από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας (αντικειμένου). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, θα βασίζεται στα εξής κριτήρια: 
• Βαθμός βασικού πτυχίου
• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
• Επίδοση και αντικείμενο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας (αν αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
• Ερευνητική δραστηριότητα
• Επαγγελματική εμπειρία
• Ξένες Γλώσσες
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο