Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μα- θημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

(α) Μαθήματα: Είναι συνολικά τέσσερα (4) υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο. Κάθε υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 μονάδες ECTS. Στο πρώτο εξάμηνο διατίθενται τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) κατ’ επιλογή υποχρεωτικό ανά ειδίκευση. Στο δεύτερο εξάμηνο διατίθενται τέσσερα (4) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά ειδίκευση.

(β) Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία: Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το ενδεικτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως εξής:

 

Α ́ ΕΞΑΜΗΝΟ: Θεωρητικές προσεγγίσεις στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κελυφών και αστικού χώρου

Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

 • Αποτυπώσεις κτιρίων και αστικού χώρου με προηγμένα εργαλεία (7,5 ECTS)
 • Τεχνική Γεωλογία, Σεισμολογία και Εδαφομηχανική (7,5 ECTS)
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός και αναβάθμιση κτιρίων και ανοικτών χώρων (7,5 ECTS)
 • Ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά από τα εξής: α. Στατική-Δυναμική Ανάλυση Υφισταμένων Κατασκευών (Κατεύθυνση Ενίσχυσης – Επανάχρησης Κτιρίων β. Τοπογραφικές Εφαρμογές. Υπόβαθρα (Κατεύθυνση Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κτιρίων και αστικού χώρου

Τέσσερα (4) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • Μέθοδοι Αποτίμησης Υλικών και Δομικών Στοιχείων (7,5 ECTS)
 • Συστήματα Επισκευής - Ενίσχυσης Κατασκευών (7,5 ECTS)
 • Προσομοίωση και Ανάλυση Ενίσχυσης Κατασκευών (7,5 ECTS)
 • Παθολογία και Τρωτότητα Υφισταμένων Κτιρίων (7,5 ECTS)

A2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

 • Κτηματολόγιο. Πολιτική και χρήσεις γης (7,5 ECTS)
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αστικός Χώρος (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Πολεοδομία. Πρότυπα (7,5 ECTS)
 • Αστικές Αναπλάσεις (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., εξετάζει τον Μάιο κάθε έτους τον εκσυγχρονισμό του τίτλου ή του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και προτείνει τις αναγκαίες μεταβολές στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τις αλλαγές του τίτλου ή του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πριν από την έναρξη κάθε νέου κύκλου του προγράμματος σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο