Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα] και, τριάντα (30) μονά- δες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική, ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας

Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) από τα προσφερόμενα ως κατ’ επιλογή μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α' Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (7,5 ECTS)
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (7,5 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Δύο από τα παρακάτω)

 • Μηχανική Μάθηση (7,5 ECTS)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Δεδομένων (7,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Μπεϋσιανή Στατιστική και Προσομοίωση (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Χρονοσειρών (7,5 ECTS)
 • Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 4 μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [: 2 υποχρεωτικά και 2 μαθήματα επιλογής] και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο