Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.

 

Κατεύθυνση 1: Βιολογική Τεχνολογία

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε μαθήματα επιλογής στο Α΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 30 ECTS, σε τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα επιλογής στο Β΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 20 ECTS, και να εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Β΄ εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 50 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 40 ECTS.

Α' Εξάμηνο 

Από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα των οποίων το σύνολο των ECTS είναι 30. 

 • Μοριακή Γενετική και Εφαρµογές (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέµατα Μοριακής Βιολογίας (6 ECTS)
 • Μοριακή Φυσιολογίακαι Νευροβιολογία (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Θέµατα Βιολογίας Κυττάρου (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέµατα Βιοτεχνολογίας (6 ECTS)
 • Δομική Βιολογία (6 ECTS)
 • Θέματα Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα των οποίων το σύνολο των ECTS είναι 20 και την έναρξη της Διπλωματικής Εργασίας.

 • Μοριακή και Κυταταρική Ανοσοβιολογία (5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Εξέλιξης (5 ECTS)
 • Βιοχημεία του Οξειδωτικού Stress (5 ECTS)
 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (5 ECTS)
 • Συστημική Βιολογία (5 ECTS)
 • Μεθοδολογία στη Βιοϊοτρική Έρευνα (5 ECTS)
 • Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Παρουσίαση Δεδομένων στο Θέμα της Διπλωματικής Εργασίας (Υ) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Υ): Ολοκλήρωση ερευνητικής δραστηριότητας (υλοποίηση πειραμάτων, αξιολόγηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων εξαγωγή συμπερασμάτων, συγγραφή και παρουσίαση της Διπλωματικής) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Κατεύθυνση 2: Εφαρμοσμένη Οικολογία-Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 30 ECTS, σε δύο υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 20 ECTS και να εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Β΄ εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 50 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 40 ECTS.

Α' Εξάμηνο 

 • Σχεδιασµός ∆ειγµατοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών ∆εδοµένων και Οικολογικά Μοντέλα (7 ECTS)
 • Εκτίµηση Βιοποικιλότητας και βιοπαρακολούθηση ειδών & οικοτόπων (8 ECTS)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Φυσικών Περιοχών (7 ECTS)
 • ∆υναµική Ιχθυοπληθυσµών και ∆ιαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση και ∆ιαχείριση Υδάτινων Οικοσυστηµάτων (10 ECTS)
 • Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα Μεσογειακά φυτά (10 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία: Έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας (συλλογή & αξιολόγηση βιβλιογραφίας, πειραματικός & δειγματοληπτικός σχεδιασμός) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία: Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (υλοποίηση πειραμάτων & δειγματοληψιών, συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο