Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 ECTS. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα (τέσσερα στο Α’ εξάμηνο και τέσσερα στο Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης κατά το Γ’ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 60 ECTS (30 ECTS στο Α’ εξάμηνο και 30 ECTS στο Β’ εξάμηνο) και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κορμού, και επιλογής, ως εξής:

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι (6 ECTS)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ (6 ECTS)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 

 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων (8 ECTS)
 • Φαινόμενα Μεταφοράς (8 ECTS)
 • Θερμοδυναμική (8 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι (8 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής ΙΙ (8 ECTS)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (8 ECTS)
 • Φυσικοχημεία (8 ECTS)
 • Ρεολογία Πολυμερών (8 ECTS)
 • Επιστήμη Υλικών (8 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία (8 ECTS)
 • Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας (8 ECTS)
 • Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία (8 ECTS)
 • Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες (8 ECTS)
 • Δυναμική Συστημάτων (8 ECTS)
 • Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (8 ECTS)
 • Αιωρήματα και Γαλακτώματα (8 ECTS)
 • Επιστήμη Επιφανειών (8 ECTS)
 • Στατιστική Μηχανική και Μοριακή Προσομοίωση (8 ECTS)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι (8 ECTS)
 • Εφαρμογές και Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς (8 ECTS)
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων (8 ECTS)
 • Βελτιστοποίηση Διεργασιών (8 ECTS)
 • Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών (8 ECTS)

 

Διπλωματική Εργασία

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (30 ECTS)

 

Ειδικότερα, και ανάλογα με το αν έχουν Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή όχι, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μ.Φ.) υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς:

(i) Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού:

Α' Εξάμηνο 

 • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι (6 ECTS)
 • (*) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής, Τρία (3) (24 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

 • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ (6 ECTS)
 • (*) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής, Τρία (3) (24 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

(*) Τα μαθήματα επιλέγονται από τις λίστες ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ’’ και ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ’’. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται πέραν των δυο μαθημάτων Ερευνητική Μεθοδολογία Ι και ΙΙ στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων (Α’ και Β’) να έχουν πάρει συνολικά τουλάχιστον 2 μαθήματα κορμού και 4 μαθήματα επιλογής.

 

(ii) Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Δίπλωμα/Πτυχίο από άλλη Σχολή:

Α' Εξάμηνο

 • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι (6 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι (8 ECTS)
 • (**) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής, Δύο (2) (16 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

 • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ (6 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής ΙΙ (8 ECTS)
 • (**) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής, Δύο (2) (16 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

(**) Τα μαθήματα επιλέγονται από τις λίστες ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ’’ και ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ’’. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται πέραν των τεσσάρων μαθημάτων Ερευνητική Μεθοδολογία Ι και ΙΙ και Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι και ΙΙ στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων (Α’ και Β’) να έχουν πάρει συνολικά τουλάχιστον 1 μάθημα κορμού και 3 μαθήματα επιλογής.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα