Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμεται ως εξής: (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου αντίστοιχα και (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ΄ εξάμηνο.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και όπου κρίνεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριακών προγραμμάτων, φροντιστηριακών ασκήσεων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν υπερβαίνουν το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος (παρ. 3, άρ. 30, ν. 4485/2017).

3. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Στρατηγική Διοικητική Λογιστική για τη Λήψη Αποφάσεων (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

 • Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής (6 ECTS)
 • Προσδιορισμός Αξίας Κινητών Αξιών (6 ECTS)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγορές (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (6 ECTS)
 • Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός'Ελεγχος (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

 • Κοστολόγηση και Τεχνικές Διαχείρισης Κόστους (6 ECTS)
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Φορολογίας (6 ECTS)
 • Στρατηγική Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (6 ECTS)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • θεωρία Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρίες Επενδύσεων (6 ECTS)
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγορές (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (6 ECTS)
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (6 ECTS)
 • Στρατηγική Διοίκηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (6 ECTS)
 • Στρατηγική Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο