Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) μαθήματα επιλογής ειδίκευσης] και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.

Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, το Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομία» προσφέρει επιπλέον και δύο (2) μαθήματα υποβάθρου που στόχο έχουν να παρέχουν στους φοιτητές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και ορολογία στα επιστημονικά πεδία που κείνται εκτός του κύκλου των προπτυχιακών τους σπουδών, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις των μαθημάτων του Προγράμματος. Τα μαθήματα υποβάθρου αυτά είναι τα εξής: 1) Εισαγωγή στα Οικονομικά και 2) Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες και δεν προσμετρώνται για την απόκτηση του ΜΔΕ.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα διδακτικά εξάμηνα ως εξής:

 

1ο Εξάμηνο: 

 • Δίκαιο και Οικονομικά, υπό το πρίσμα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Οικονομικά της κυβερνητικής πολιτικής (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Οικονομικά των ιδιωτικών συναλλαγών (7,5 ECTS)
 • Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών (7,5 ECTS)

Σύνολο ECTS 30 

2ο Εξάμηνο: 

Κατεύθυνση Ι: Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων 

 • Εταιρική Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Οικονομικά των Επιχειρήσεων (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση ΙΙ) 

 • Τραπεζικό Δίκαιο και Οικονομικά (7,5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς (7,5 ECTS)
 • Νομικό Πλαίσιο και Οικονομική Ανάλυση των Εργασιακών Σχέσεων (7,5 ECTS)
 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Οικονομική ανάλυση των Νέων Τεχνολογιών (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Οικονομικά της Ιδιωτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Οικονομικά των Ξένων Επενδύσεων και της Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (7,5 ECTS)
 • Προστασία του Καταναλωτή: Οικονομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο (7,5 ECTS)

Σύνολο ECTS 30 

Κατεύθυνση ΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής 

 • Προστασία του Ανταγωνισμού: Οικονομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Οικονομικά του Περιβάλλοντος (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από την κατεύθυνση Ι)

 • Ειδικά Θέματα Ανταγωνισμού: Καταχρηστική εκμετάλλευση Δεσπόζουσας θέσης, Κάθετες Σχέσεις και άλλα θέματα (7,5 ECTS)
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά του Περιβάλλοντος (7,5 ECTS)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (7,5 ECTS)
 • Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας (7,5 ECTS)
 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Εποπτεία Τραπεζών (7,5 ECTS)
 • Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνές Εμπόριο (7,5 ECTS)
 • Ποινική καταστολή του Οικονομικού Εγκλήματος και της διαφθοράς (7,5 ECTS)

Σύνολο ECTS 30 

Κατεύθυνση ΙΙΙ: Γενική κατεύθυνση 

 • Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης Ι (7,5 ECTS)
 • Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης ΙΙ (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω) Ώρες ECTS 

 • Ένα από τα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης Ι (7,5 ECTS)
 • Ένα από τα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης ΙΙ (7,5 ECTS)

Σύνολο ECTS 30 

Η επιλογή του συνδυασμού των υποχρεωτικών μαθημάτων της τρίτης ειδίκευσης θα γίνεται υπό συγκεκριμένους περιορισμούς οι οποίοι θα προσδιορίζονται ετησίως από την ΕΔΕ.

3ο Εξάμηνο: 

 • Mεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο ECTS 30 

Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν τα ακόλουθα: Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης κατανέμονται στο πρώτο (Α) και τρίτο (Γ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του Β΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης κατανέμονται στο δεύτερο (Β) και στο τέταρτο (Δ) εξάμηνο μερικής φοίτησης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πέμπτο (Ε) και στο έκτο (ΣΤ) εξάμηνο μερικής φοίτησης.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο