Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού, μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού, (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινά με στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

 • Σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία, Πρόληψη και Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις (17 ECTS)
 • Σύγχρονα παρεμβατικά προγράμματα, διεθνή μοντέλα αγωγής και εκπαίδευσης (Reggio Emilia) και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (17 ECTS)

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προληπτικών-παρεμβατικών προγραμμάτων (13 ECTS)
 • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

 • Διαγνωστικές Μέθοδοι, Αξιολόγηση Νοημοσύνης και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Αξιολόγηση (Μοντέλο αξιολόγησης και παρέμβασης βασισμένης στο παιχνίδι (Play-Based Assessment and Intervention-Linder Model) (17 ECTS)
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (Προχωρημένου Επιπέδου) (17 ECTS)

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Έγκαιρη ψυχοπαιδαγωγική Διάγνωση και Παρέμβαση (13 ECTS)
 • Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στην οικογένεια: Ψυχοεκπαίδευση γονέων (parent training) και συναφή θέματα (13 ECTS)
 • Εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας και παιδαγωγικής στο σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων στα νηπιαγωγεία και σχολεία (13 ECTS)
 • Ποσοτικές (Στατιστική στην εκπαίδευση) και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (4 ECTS)

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Πρακτική Άσκηση (Επίπεδο Ι) (13 ECTS)
 • Ψυχική ευαλωτότητα και ανθεκτικότητα (Resilience): Οικοσυστημική Προσέγγιση και Εφαρμογές για τα Πλαίσια του Σχολείου και της Οικογένειας (13 ECTS)
 • Σύγχρονα θέματα μετάβασης και αξιολόγησης στο σχολικό πλαίσιο (13 ECTS)
 • Συνεργατική Συμβουλευτική (Consultation) στη εκπαίδευση (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (17 ECTS)

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Πρακτική Άσκηση (Επίπεδο II) (13 ECTS)
 • Σχεδιασμός υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων για παιδιά με διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητας (13 ECTS)
 • Εφαρμογές της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της ειδικής αγωγής στο σχολικό πλαίσιο και στην οικογένεια (13 ECTS)
 • Εφαρμοσμένα Θέματα για Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Η πρακτική άσκηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Γ και Δ΄ εξάμηνο θα είναι συνολικά 1200 ώρες και θα υλοποιείται σε δημόσιους φορείς κατά προτίμηση και η εποπτεία θα παρέχεται από (σχολικό) ψυχολόγο στο πεδίο (σχολείο), είτε από έμπειρο σχολικό ψυχολόγο (π.χ. μέλος ΔΕΠ ή ιδιώτη ψυχολόγο όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης (συνολικά 1500 ώρες) ενθαρρύνονται για την πληρέστερη κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά είναι προαιρετικές.

Σύνολο ECTS για το ΠΜΣ Επιστήμες Αγωγής: Σχολική Ψυχολογία-Πρόληψη και Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας 120.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα