Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120. Για την λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στον/ στην φοιτητή/τρια επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, Β.Δ.) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

2. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά (ή Υποχρεωτικά) Μαθήματα καθώς και από Μαθήματα Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα βασικά μαθήματα ειδίκευσης.

Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους δύνανται να συμμετάσχουν στις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές δραστηριότητες (Θ.Δ.) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος:

 • Σεμιναριακά Μαθήματα (Προαιρετικά) (2-6 ECTS)
 • Επικουρικό διδακτικό έργο (ανά εξάμηνο) (Προαιρετικά) (2 ECTS)
 • Σεμινάριο Εποπτευόμενης Μελέτης (Προαιρετικά) (6 ECTS)
 • Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά (Προαιρετικά) (4 ECTS)

Ενδεικτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Μάθημα Ερευνητικής Ειδίκευσης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

B' Εξάμηνο

 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Μάθημα Ερευνητικής Ειδίκευσης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μάθημα Ερευνητικής Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Θεματικές Δραστηριότητες (6 ECTS)
 • Πτυχιακή (14 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Θεματικές Δραστηριότητες (4 ECTS)
 • Πτυχιακή (26 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος Βασικών Μαθημάτων Ειδίκευσης και Μαθημάτων Ερευνητικής Ειδίκευσης για τις 3 διαφορετικές ειδικεύσεις. Ο Κατάλογος αυτός, όπως και ο παραπάνω των Θεματικών Δραστηριοτήτων, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αναπροσαρμόζεται και συγκεκριμενοποιείται ανά Ακαδημαϊκό Έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης

 • Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Methods in Applied Mathematics (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες - Modeling in Physical Sciences (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2)
 • Μαθηματική Στατιστική (10 ECTS) (Ειδίκευση 3)
 • Αριθμητική Ανάλυση - Numerical Analysis (10 ECTS) (Ειδίκευση 1)
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Scientific Computing (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2)
 • Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση - Applied Functional Analysis (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Πραγματική Ανάλυση - Real Analysis (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 3)
 • Βελτιστοποίηση - Optimization (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Μέθοδοι Monte Carlo (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Αριθμητική Επίλυση ΜΔΕ - Numerical Solution of PDEs (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2)
 • Πιθανότητες - Probability (10 ECTS) (Ειδίκευση 3)
 • Στοχαστικές Ανελίξεις και Στοιχεία Στοχαστικής ανάλυσης - Stochastic Modeling (10 ECTS) (Ειδίκευση 2, 3)
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση στη θεωρία Υλικών - Mathematical Modeling in Material Science (10 ECTS) (Ειδίκευση 2)
 • Μηχανική Ρευστών - Fluid Dynamics (10 ECTS) (Ειδίκευση 2)
 • Υπολογιστική Στατιστική - Computational Statistics (10 ECTS) (Ειδίκευση 2)

 

Μαθήματα Ερευνητικής Ειδίκευσης

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα - Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Κυματική Διάδοση - Wave Propagation (10 ECTS) (Ειδίκευση 2, 3)
 • Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (ΜΔΕ) - Partial Differential Equations (PDEs) (10 ECTS) (Ειδίκευση 2, 3)
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση - Stochastic Modeling (10 ECTS) (Ειδίκευση 2, 3)
 • Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις (10 ECTS) (Ειδίκευση 2, 3)
 • Στοχαστική Ανάλυση - Stochastic Analysis (10 ECTS) (Ειδίκευση 2, 3)
 • Κλασική Μηχανική - Classical Mechanics (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Στατιστική Μηχανική - Statistical Mechanics (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Πολύπλοκα Συστήματα - Complex Systems (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • Ανάλυση Χρονοσειρών - Time Series Analysis (10 ECTS) (Ειδίκευση 3)
 • Ανάλυση ογκωδών δεδομένων και μηχανική μάθηση - Data Analysis and Machine Learning Methods (10 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • θέματα Στατιστικής - Topics in Statistics (5 ECTS) (Ειδίκευση 3)
 • θέματα θεωρίας Πληροφορίας -Topics in Information Theory (5 ECTS) (Ειδίκευση 1)
 • θέματα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης - Topics in Applied Analysis (5 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • θέματα Διαφορικών Εξισώσεων - Topics in Differential Equations (5 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • θέματα Στοχαστικής Ανάλυσης - Topics in Stochastic Analysis (5 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2, 3)
 • θέματα Υπολογιστικών Μεθόδων ΔΕ - Topics in Computational DEs (5 ECTS) (Ειδίκευση 1, 2)
 • θέματα Αλγορίθμων - Topics in Algorithms (5 ECTS) (Ειδίκευση 1)
 • θέματα Μοντελοποίησης - Topics in Modeling (5 ECTS) (Ειδίκευση 2)

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, στα μαθήματα Ερευνητικής ειδίκευσης μπορούν να προστεθούν: (i) μεταπτυχιακά μαθήματα άλλου Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφ΄ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματικό περιεχόμενο ανάλογων μαθημάτων του παρόντος Π.Μ.Σ., (ϋ) μεταπτυχιακά μαθήματα προσφερόμενα από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, στο οποίο μετακινείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών (π.χ. Erasmus), (iii) μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής στα πλαίσια ενός σχολείου ή μιας σειράς διαλέξεων, για τα οποία απονέμονται ECTS.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο