Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα εντάσσονται στις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες ανάλογα με την αντίστοιχη ειδίκευση.

α) Ειδίκευση «Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων»: Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας (Ενότητα Α) και Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων (Ενότητα Δ).

β) Ειδίκευση «Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα»: Συστήματα Λογισμικού (Ενότητα Λ) και Συστήματα Υλικού (Ενότητα Υ).

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα κορμού (ΜΚ), μαθήματα επιλογής (ΜΕ) και μαθήματα υποχρεωτικά (MY) και δίνονται στον παρακάτω κατάλογο.

 • Α0 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας Α ΜΚ (7 ECTS)
 • Α1 Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων Α ΜΕ (7 ECTS)
 • Α2 Αλγόριθμοι επιστήμης δεδομένων Α ΜΕ (7 ECTS)
 • A3 Υπολογιστική πολυπλοκότητα Α ΜΕ (7 ECTS)
 • A4 Υπολογιστική γεωμετρία Α ΜΕ (7 ECTS)
 • Α5 Μοντέλα και αλγόριθμοι παράλληλου υπολογισμού Α ΜΕ (7 ECTS)
 • Α6 Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων Α ΜΕ (7 ECTS)
 • Α7 Κρυπτογραφία και ασφάλεια πληροφορίας Α ΜΕ (7 ECTS)
 • Α8 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικών Α ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ0 Εισαγωγή στην Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων Δ ΜΚ (7 ECTS)
 • Δ1 Μηχανική μάθηση Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ2 Εξόρυξη δεδομένων Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ3 Βελτιστοποίηση Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ4 Επεξεργασία και συμπίεση βίντεο Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ5 Υπολογιστική όραση Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ6 Διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα και μέσα Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ7 Διαχείριση μη παραδοσιακών δεδομένων Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Δ8 Ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων Δ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ0 Εισαγωγή στα Συστήματα Λογισμικού Λ ΜΚ (7 ECTS)
 • Λ1 Εξέλιξη λογισμικού και δεδομένων Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ2 Αποθήκες δεδομένων Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ3 Συστήματα υπολογιστικής νέφους Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ4 Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ5 Κινητά και ασύρματα δίκτυα Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ6 Κατανεμημένα συστήματα Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ7 Γραφικά υπολογιστών και ανάπτυξη παιχνιδιών Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Λ8 Συστήματα και λογισμικό υψηλών επιδόσεων Λ ΜΕ (7 ECTS)
 • Υ0 Εισαγωγή στα Συστήματα Υλικού Υ ΜΚ (7 ECTS)
 • Υ1 Σύγχρονη αρχιτεκτονική υπολογιστών Υ ΜΕ (7 ECTS)
 • Υ2 Αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα Υ ΜΕ (7 ECTS)
 • Υ3 Ολοκληρωμένα συστήματα τριών διαστάσεων Υ ΜΕ (7 ECTS)
 • Υ4 Ενσωματωμένα συστήματα και εφαρμογές ΙοΤ Υ ΜΕ (7 ECTS)
 • Υ5 Ρομποτικά συστήματα Υ ΜΕ (7 ECTS)
 • Υ6 Προηγμένες αρχιτεκτονικές δικτύων Υ ΜΕ (7 ECTS)
 • Χ1 Κατ' επίβλεψη μελέτη ΜΕ (7 ECTS)
 • Χ2 Ειδικά θέματα Α/Δ/Λ/ ΜΕ (7 ECTS)
 • X3 Διδακτική πρακτική Ι MY (6 ECTS)
 • X4 Διδακτική πρακτική II MY (6 ECTS)
 • X5 Σεμινάριο Ι MY (3 ECTS)
 • X6 Σεμινάριο II MY (3 ECTS)
 • X7 Ερευνητική μεθοδολογία ME (3,5 ECTS)
 • X8 Θερινό σχολείο ME (3,5 ECTS)
 • X9 Πρακτική άσκηση ME (3,5 ECTS)

Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα που εντάσσονται σε κάποια ενότητα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδασκαλία τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα με συνολικό φόρτο εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων ECTS, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90).

Για τα μαθήματα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (ΜΥ).

2. Τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΜΕ) που ανήκουν στην ειδίκευση που έχει επιλέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής.

3. Τουλάχιστον ένα (1) μάθημα επιλογής (ΜΕ) που ανήκει στην προτιμώμενη ενότητα της ειδίκευσης, στην οποία εντάσσεται και το αντικείμενο της Μ.Δ.Ε. που θα εκπονήσει ο φοιτητής. Τ

α μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’) ενώ στο τρίτο εξάμηνο (Γ’ ) εκπονείται η Μ.Δ.Ε..

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων:

Α΄ Εξάμηνο

 • Τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΜΕ) εξαιρουμένων των Χ7, Χ8, Χ9. (7 ECTS)
 • Μάθημα υποχρεωτικό (ΜΥ) Χ3 (6 ECTS)
 • Μάθημα υποχρεωτικό (ΜΥ) Χ5 (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β΄ Εξάμηνο 

 • Τρία (3) μαθήματα επιλογής (ΜΕ) εξαιρουμένων των Χ7, Χ8, Χ9 (7 ECTS)
 • Μάθημα υποχρεωτικό (ΜΥ) Χ4 (6 ECTS)
 • Μάθημα υποχρεωτικό (ΜΥ) Χ6 (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο