Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Τίτλος Προγράμματος
Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία
Δίδακτρα
2250 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία» δύναται να πρωτοπορήσει στην εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να ενταχθούν στην τυπική, μη τυπική και άτυπη προώθηση προαγωγή της υγείας στην τρίτη ηλικία.  

Στόχος του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση με στόχο την παροχή γνώσεων στους φοιτητές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεπιστημονική προσέγγιση της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων καθώς και την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών και δράσεων. 

‘’Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους με απογευματινά μαθήματα και Σαββατοκύριακο‘’

Η κατανόηση της γήρανσης του πληθυσμού που στις μέρες μας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, είναι ένα από τα  θέματα που απασχολεί την παγκόσμια κοινωνία σήμερα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αριθμοί των ατόμων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς. Σημαντικές και πολλές αλλαγές έχουν συντελεστεί σε σχέση  με αυτή την ηλικιακή ομάδα. Οι αλλαγές αυτές είναι κυρίως δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές  και οι οποίες έχουν φέρει σημαντικές αντιθέσεις στον τρόπο που η τρίτη  ηλικία επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο και στον τρόπο που αυτό την μεταχειρίζεται. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η  αναγκαιότητα  για εκπαιδευμένους επιστήμονες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι επιβεβλημένη. 

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συνεισφέρουν με επιτυχία σε φορείς κοινωνικής προστασίας ,σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), οίκους ευγηρίας, κέντρα 

Οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ θα εκπαιδευθούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή εξιδεικευμένων δράσεων που θα βοηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να παραμείνουν δραστήρια και ενεργοί πολίτες, να ζήσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην ενημέρωση για την προαγωγή και προστασία της υγείας τους. 
Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο φοιτητής θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

 • Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στον τομέα της προαγωγής υγείας στην τρίτη ηλικία και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου  των φοιτητών.
 • Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και προώθηση εισαγωγής καινοτόμων επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Ανάδειξη  της νοσηρότητας και της πολυπλοκότητας της υγειονομικής περίθαλψης στην τρίτη ηλικία.
 • Ανάδειξη  εφαρμοσμένων  προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στην τρίτη ηλικία.
 • Ανάδειξη  εφαρμοσμένων  προγραμμάτων των φροντιστών ατόμων της   τρίτης ηλικίας.
 • Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία.
 • Στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα και δραστήρια. 
 • Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων 
 • Στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης πείρας και γνώσεων των ηλικιωμένων για την διατήρηση και ενδυνάμωση της συμμετοχής τους στον κοινωνικό ιστό. 
 • Στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης που προωθούν την υγιή και ενεργό γήρανση.  
 • Στην κατανόηση και προώθηση στον πληθυσμό της έννοιας της ενεργούς γήρανσης και την προετοιμασία για την τρίτη ηλικία. 
 • Στην αναγνώριση  και υποστήριξη  του σημαντικού  ρόλου που παίζουν οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν για τη φροντίδα των άλλων.  
 • Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας με έμφαση στην τρίτη ηλικία και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα προς την κατεύθυνση αυτή.  
 • Αξιολόγηση προηγμένων και πολύπλοκων εννοιών, προσεγγίσεων και μεθόδων από την επιστήμη της αγωγής και προαγωγής , με ιδιαίτερη αναφορά στα δια- και διεπιστημονικά προβλήματα και προσεγγίσεις που εντοπίζονται στην επιστημονική βιβλιογραφία.
 • Εφαρμογή κατάλληλου σχεδιασμού για ποσοτική και ποιοτική εμπειρική έρευνα, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους έρευνας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και δείχνοντας την ικανότητα εντοπισμού αναγκών για νέες θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις.
 • Προώθηση συνεργασίας των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και το ευρύ κοινό και υλοποίηση  προφορικών και γραπτών εργασιών με βάση το έργο σε μια διεπιστημονική ομάδα.
 • Προώθηση εκκίνησης εποικοδομητικών διακλαδικών και διεπιστημονικών συζητήσεων και συνεργασιών εντός και μεταξύ διαφόρων κοινωνικών και επιστημονικών οργανώσεων και επαγγελμάτων.
 • Κριτική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικές γνώσεις, επικοινωνίες και πρακτικές υγείας, ευεξίας και υγειονομικής περίθαλψης για τη διαμόρφωση και οργάνωση της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων, και των φροντιστών τους.
 • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
 • Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

Κατά την διάρκεια των σπουδών ο/η φοιτητής/-τρια ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται να αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα, να διεξάγει έρευνες και να παροτρύνεται να συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια όπως και να  δημοσιεύει μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  

Ιστοσελίδα: https://pcheld.uniwa.gr/

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο