Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Νοσηλευτικής
Τίτλος Προγράμματος
Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική
Δίδακτρα
Δωρεάν
Κατευθύνσεις

1. Παθολογική Νοσηλευτική
2. Παιδιατρική Νοσηλευτική
3. Γεροντολογική Νοσηλευτική

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» υποστηρίζεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ειδικεύσεις: «Παθολογική Νοσηλευτική», «Παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Γεροντολογική Νοσηλευτική» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144/Α'). 

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή φροντίδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς, σύμφωνα με τις αρχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία της Εξειδικευμένης Κλινικής Νοσηλευτικής και της προηγμένης κλινικής έρευνας.

Εισακτέοι: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων και TEI καθώς και όλων των συναφών Επιστημών Υγείας. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται σε είκοσι ένα (21). Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν: 1/10/ 2019 

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων φοιτητών : Οι φοιτητές επιλέχθηκαν σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου. 

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η ολοκλήρωση των σπουδών προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και συγγραφή επιστημονικών εργασιών όπως επίσης την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Στο ΠΜΣ απασχολούνται κυρίως  μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ με ειδίκευση στο αντικείμενο «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική».

 Το ΠΜΣ προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης

H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος.

O Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ όπως επίσης είναι  μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε.  O Διευθυντής του ΠΜΣ, ορίστηκε  με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Διαδικτυακή σελίδα: https://acn.uniwa.gr/

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο