Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τίτλος Προγράμματος
Διαδίκτυο Των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα
Δίδακτρα
2100 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο “Διαδίκτυο των Πραγμάτων Και Ευφυή Περιβάλλοντα”, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και των Ευφυών Περιβαλλόντων» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Το εν λόγω ΠΜΣ έχει εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 3214/τ.Β/6-8-2018) και εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής που άπτονται της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, δίνοντας έμφαση σε ταχέως αναπτυσσόμενα πεδία που περιλαμβάνουν τα Ευφυή Περιβάλλοντα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα Κυβερνο-φυσικά Συστήματα. Μέσα στα πλαίσια των συγκεκριμένων επιστημονικών περιοχών, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της θεωρητικής έρευνας, στην διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών με πρακτικές εφαρμογές, αλλά και στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με ειδικούς στην εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Επιπλέον, το ΠΜΣ καλλιεργεί το έδαφος και δίνει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια ώστε, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, να συνεχίσουν την ερευνητική τους πορεία, εκπονώντας διδακτορική διατριβή στα συγκεκριμένα πεδία.

Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τεχνικών αναφορών και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του ΔΜΣ του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τρόπος Εισαγωγής
Κάθε ακαδημαϊκό έτος και εντός του εαρινού εξαμήνου, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη.
Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:
Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, και
Β) στην συνέντευξη του υποψήφιου.

Κατηγορίες Εισακτέων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών (ενδεικτικά: Αυτοματισμού, Υπολογιστικών Συστημάτων, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Επιστημών Η/Υ και Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Μηχανολόγου, Ναυπηγού). Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017 καταβάλλουν ως τέλη φοίτησης το ποσό των 700 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών (συνολικό ποσό 2.100 ευρώ).
Μειωμένα Τέλη Φοίτησης
Το ΠΜΣ δύναται να εγκρίνει μειωμένα τέλη φοίτησης, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες κατ’ έτος, έπειτα από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, για σοβαρούς κοινωνικούς ή/και οικονομικούς λόγους, οι οποίοι τεκμηριωμένα θα πρέπει να έχουν προκύψει μετά την πρώτη εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο ΠΜΣ.
Υποτροφίες Αριστείας
Το ΠΜΣ δύναται να παρέχει υποτροφίες αριστείας, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ και του Τμήματος κατ’ έτος, έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Οι υποτροφίες αριστείας δίνονται μόνο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν έχουν αιτηθεί και λάβει παρατάσεις του χρόνου σπουδών.

Επικοινωνία - Πληροφορίες
Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244
Κτίριο Α, Αίθουσα Α109
τηλ: +30 210 538-1225
email: msciot@uniwa.gr
Web: http://msciot.eee.uniwa.gr

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο