Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων ορίζονται ως κατωτέρω.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) του ΔΠΜΣ είναι συνολικά είκοσι δύο (22), ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ΄) αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

 • Υποχρεωτικά (Υ), τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα φυσικών κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου στα οποία περιλαμβάνεται και το Σεμινάριο σε θέματα Γεωλογικών και Μετεωρολογικών κινδύνων, και αντίστοιχα τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου στα οποία περιλαμβάνεται και το Σεμινάριο σε θέματα Γεωλογικών και Μετεωρολογικών κινδύνων κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου.
 • Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ), τα οποία αποτελούν εξειδίκευση στους γεωλογικούς ή τους μετεωρολογικούς κινδύνους που επιλέγει ο φοιτητής. Κατά τη διάρκεια του A΄ εξαμήνου προσφέρονται τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν δύο (2).
 • Επιλογής (Ε), από μία λίστα κοινών μαθημάτων, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός (1) μαθήματος κατά τη διάρκεια του A΄ εξαμήνου και τριών (3) μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου.

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

Α΄ Εξάμηνο

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων, δύο (2) κατ’ επιλογη υποχρεωτικών και του ενός (1) μαθήματος επιλογής

 

Β΄ Εξάμηνο,

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων και του τριών (3) μαθημάτων επιλογής. Ανάλογα με τα ειδικότερα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής.

 

Γ΄ Εξάμηνο

Οι φοιτητές εκπονούν την πρακτική τους άσκηση και την τη μεταπτυχιακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν τη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία.

 

Για την απονομή του τίτλου ΜΔΕ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΔΠΜΣ.
 • Επιτυχής εκπόνηση πρακτικής άσκησης
 • Συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα (σύντομες περιγραφές ΕΔΩ) έχουν ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά (Υ)

 • Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Φυσικοί Κίνδυνοι (5 ECTS)
 • Γεωστατιστική Ανάλυση Κινδύνου και Ακραίων Γεγονότων (5 ECTS)
 • Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών Κινδύνων και Καταστροφών (5 ECTS)

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ)

 • Μετεωρολογικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές (5 ECTS)
 • Πυρομετεωρολογία και Συμπεριφορά Πυρκαγιών (5 ECTS)
 • Γεωλογικοί Κίνδυνοι – Γεωλογία Τεταρτογενούς – Νεοτεκτονική (5 ECTS)
 • Σεισμικός Κίνδυνος – Σεισμικότητα Ελληνικού Χώρου (5 ECTS)

Επιλογής (Ε)

 • Ηφαιστειότητα και Ηφαιστειακός Κίνδυνος (5 ECTS)
 • Ρύπανση Υπόγειων και Επιφανειακών Υδάτων (5 ECTS)
 • Γεώτοποι Φυσικών Καταστροφών (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά (Υ)

 • Θεωρία Καταστροφών – Εκτίμηση Επικινδυνότητας – Τρωτότητα (5 ECTS)
 • ΓΣΠ και Χαρτογραφία στη Διαχείριση Κινδύνων (5 ECTS)
 • Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών Κινδύνων και Καταστροφών (5 ECTS)

Επιλογής (Ε)

 • Μικροζωνικές Μελέτες (5 ECTS)
 • Κατολισθήσεις (5 ECTS)
 • Διάβρωση – Ερημοποίηση (5 ECTS)
 • Πλημμύρες – Ξηρασία (5 ECTS)
 • Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Φαινόμενα (5 ECTS)
 • Δασικές Πυρκαγιές: Οικολογία και Διαχείριση (5 ECTS)
 • Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για τη Διαχείριση Κινδύνων (5 ECTS)
 • Ανθρωπογεωγραφία των Καταστροφών (5 ECTS)
 • Εκπαίδευση για την Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά (Υ)

 •  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (25 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Πρακτική (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο