1. Για την απόκτηση του τίτλου απαιτείται: α) υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων, β) επιτυχής εξέταση σε μαθήματα εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων κατά τη διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων (30 ECTS ανά εξάμηνο), και γ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας βαρύτητας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων, κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

α. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο (2) περιόδους και προσφέρεται από κοινού από το ΟΠΑ (Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) και το Πανεπιστήμιο του Κεντ (Σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Τομέας Γλωσσολογίας και Αρχαιολογίας).

β. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι συνολικά έξι (6), από τα οποία ο φοιτητής καλείται να επιλέξει δύο (2). Τα μαθήματα επιλογής που θα πραγματοποιηθούν, κατ’ ελάχιστο τρία (3) κάθε έτος, θα προσδιορίζονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους των φοιτητών αλλά και τον συνολικό αριθμό των φοιτητών του προγράμματος.

γ. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών, ο φοιτητής θα μπορεί είτε να υποβάλει διπλωματική εργασία εφαρμογής μόνος του είτε να συνεργάζεται με άλλους φοιτητές σε ομάδες των 2-4 φοιτητών. Στη διπλωματική εργασία ο φοιτητής θα απευθύνεται στον συντονιστή καθηγητή προκειμένου να συμφωνήσουν το θέμα έρευνας.

δ. Περίπου το 50% των μαθημάτων θα είναι ευθύνη του ΟΠΑ και το υπόλοιπο ποσοστό θα είναι ευθύνη του Πανεπιστημίου του Kent.

2. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Τουριστικό Μάρκετινγκ και Αξιοποίηση της Εθνικής Ιστορικής Κληρονομιάς (7,5 ECTS)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανθρώπινοι Πόροι (7,5 ECTS)
 • Διαμόρφωση και Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων Ι-II (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Διαμόρφωση και Διαχείριση Αρχαιολογικών Χώρων III (7,5 ECTS)
 • Χρηματοδότηση και Αξιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πόρων (7,5 ECTS)

και δύο από τα παρακάτω:

 • Διαχείριση Έργων (7,5 ECTS)
 • Διαχείριση Μουσειακών Χώρων και Συλλογών (7,5 ECTS)
 • Οι αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς: Ερμηνείες και Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις (7,5 ECTS)
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ Πολιτιστικών Οργανισμών (7,5 ECTS)
 • Εκπαίδευση και Αρχαιολογία (7,5 ECTS)
 • Αρχαιολογία και Τοπικές Κοινωνίες (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

3. Η κατανομή των ανωτέρω μαθημάτων στα εξάμηνα θα γίνεται με απόφαση του Συντονιστικού οργάνου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κ.Π.Μ.Σ..

4. Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων του Κ.Π.Μ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται/ προσαρμόζεται διαχρονικά, ύστερα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κ.Π.Μ.Σ..


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο