1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1466/τ. Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Τα μαθήματα, η διπλωματική εργασία, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:

α) Το πρόγραμμα σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει 12 μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS) από τα μαθήματα αλλά και από τη διπλωματική εργασία. Από τις 75 πιστωτικές μονάδες, οι 50 πιστωτικές μονάδες καλύπτονται από τα μαθήματα κορμού και τη διπλωματική εργασία, ενώ οι υπόλοιπες 25 πιστωτικές μονάδες από μαθήματα ειδίκευσης. Τα μαθήματα κορμού του Α’ εξαμήνου λαμβάνουν 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο, ενώ κάθε μάθημα του Β’ λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τους θερινούς μήνες προσφέρεται το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και εκπονείται η διπλωματική εργασία που λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε εξαμήνου ανέρχεται σε 30. β)Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις σε Οργανισμούς (Leadership and Negotiations in Organizations) 6 ECTS
 • Σχεδιασμός και Στρατηγική Μάρκετινγκ (Marketing Planning and Strategy) 6 ECTS
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων (Business Analytics and Decision Making) 6 ECTS
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Analysis) 6 ECTS
 • Διακυβέρνηση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (IT Governance and Digital Transformation) 6 ECTS

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ανταγωνιστική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Πολιτική (Competitive Strategy and Business Policy) – Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS

Για την Ειδίκευση «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη»

 • Κατανοώντας τον Πελάτη: Μετρικές και Ανάλυση (Understanding the Customer: Metrics and Analysis) 5 ECTS
 • Βασικές Αρχές και Μετρικές Εμπειρίας του Πελάτη (Fundamentals of CX and CX Metrics) 5 ECTS
 • Αναπτύσσοντας τη Μάρκα (Brand Building) 5 ECTS
 • Η Εμπειρία του Αγοραστή (The Shopping Experience) 5 ECTS
 • Σχεδιάζοντας το Ταξίδι και τις Εμπειρίες του Πελάτη (The Customer Journey and the Design of Experiences) 5 ECTS

Για την Ειδίκευση «Διοικητική Συμβουλευτική»

 • Διοικητική Συμβουλευτική: Κανόνες, Βέλτιστες Πρακτικές και Εργαλειοθήκες (Management Consulting Industry Standards, Best Practices and Toolkits) 5 ECTS
 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Specialty Finance) 5 ECTS
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Καινοτομία (Business Planning and Innovation) 5 ECTS
 • Διοίκηση Απόδοσης (Performance Management) 5 ECTS

Σύνολο 30 ECTS 

 

Θερινοί Μήνες

 • Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methodology) - Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS
 • Διπλωματική Εργασία (Master Thesis – Industry Project) 10 ECTS

Σύνολο 15 ECTS 

 

3. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

4. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο επιπλέον εξάμηνο του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των Οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο