Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για να αποδοθεί ο «Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Γενική Διοίκηση» απαιτείται όπως ο κάθε φοιτητής συμπληρώσει  συνολικά  90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Υπάρχουν μαθήματα  επιλογής και  υποχρεωτικά. 

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε τρία  (3) εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους  προφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα και στο τρίτο εξάμηνο απαιτείται η εκπόνηση διατριβής επιπέδου μάστερ.

Ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων παραμένει αναλλοίωτος δηλαδή 90 (ECTS).

Πιο κάτω παρατίθεται η συνοπτική διάρθρωση των μαθήματων με τους τίτλους των μαθημάτων καθώς και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS).

1ο Εξάμηνο

 • Δημόσια Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική (7,5 ECTS)
 • Οικονομικά για τη διαχείριση του Δημόσιου τομέα – Οικονομικά της ευημερίας (7,5 ECTS) 
 • Σχεδιασμός Έρευνας και Εμπειρικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες (7,5 ECTS) 
 • Ο Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα ή Διαχείριση Οικονομικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα (7,5 ECTS)

2ο Εξάμηνο

 • Δημόσια Πολιτική (7,5 ECTS)
 • Αξιολόγηση Επιπτώσεων Δημόσιων Πολιτικών (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Διαδικασίες Διαπραγματεύσεων (7,5 ECTS)
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα ή
  Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Έλεγχος στο Δημόσιο Τομέα (7,5 ECTS)

3ο Εξάμηνο

 • Διατριβή Επιπέδου Μάστερ (30 ECTS)

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους αναμένεται να:

Να αποκτήσουν θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδικευμένη γνώση έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλύουν και να αξιολογούν τα δομικά συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα:

 • Απόκτηση εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που να καθιστούν τον απόφοιτο του Προγράμματος αποτελεσματικό και αποδοτικό τόσο στην παρούσα, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μελλοντική εργασία. Γνώση σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, ελέγχου, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας, ηγεσίας και υποκίνησης προσωπικού,
 • Γνώση βασικών αρχών περί:
  • των οικονομικών του δημόσιου Τομέα (χρηματοδότηση, κατανομή οικονομικών πόρων),
  • της σύνταξης, κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
  • των χρηματοοικονομικών δεικτών αποτίμησης της οικονομικής αποτελεσματικότητας,
  • της μεθοδολογία έρευνας και της χρήσης  εργαλείων και τεχνικών διοίκησης.

Να κατανοούν με κριτική και εποικοδομητική οπτική (critical and constructive awareness):

 • τις αρχές και τις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, τα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού, τις μεθόδους ελέγχου δημοσίων υπηρεσιών, τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, τους τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας και υποκίνησης,
 • την αναγκαιότητα εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • την οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών, αρχών και εννοιών λογιστικής και χρηματοοικονομικής,
 • την διαχείριση προμηθειών και αποτελεσμάτων χρήσης δημοσίων υπηρεσιών

Να εφαρμόζουν, ως αποτέλεσμα της εξειδικευμένης γνώσης που θα έχουν αποκτήσει και της κριτικής και εποικοδομητικής τους αντίληψης, σύγχρονες και νέες μεθόδους άσκησης της δημόσιας διοίκησης, αλλά και εξειδικευμένα μέτρα δημόσιας πολιτικής, έχοντας την ικανότητα της ανατροφοδότησης, της αξιολόγησης και του σχεδιασμού:

 • των βασικών αρχών στο σχεδιασμό, στο προγραμματισμό, στην οργάνωση, στον έλεγχο, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην επικοινωνία, στην άσκηση ηγεσίας και στην υποκίνηση προσωπικού
 • στην οικονομική διαχείριση των μονάδων και στην οργάνωση δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών.
 • στις μεθόδους και στις τεχνικές έρευνας και χρηματοοικονομικής διοίκησης δημόσιων υπηρεσιών
 • στην αποτίμηση, κόστους, της εκτίμησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας,
 • στα πρότυπα χρηματοδότησης και αποζημίωσης των δικαιούχων από τις σχέσεις τους με τον δημόσιο τομέα.

Να αναλύουν το υφιστάμενο περιβάλλον λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και να είναι σε θέση να αξιολογούν, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν καινοτόμες διαδικασίες προς επίλυση προβλημάτων, αξιοποιώντας τόσο τη θεωρητική τους γνώση όσο την κριτική τους αντίληψη περί της αποτελεσματικής λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να μεταβάλλουν υφιστάμενα πλαίσια άσκησης της δημόσιας διοίκησης αναλαμβάνοντας μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες μέσα από τη σύνθεση:

 • των βασικών αρχών και λειτουργιών της διοικητικής επιστήμης ώστε να καταστεί ένας δημόσιος οργανισμός αποδοτικός και αποτελεσματικός στη βάση ορθής οικονομικής διαχείρισης,
 • των μεθόδων και τεχνικών σε θέματα ανάλυσης και τεκμηρίωσης, αποτελεσματικότερης απόδοσης στα πλαίσια της διοίκησης και της λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση διευθυντικών αρμοδιοτήτων,
 • των χρηματοοικονομικών δεδομένων για τη ορθολογιστική διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών,
 • των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης ποικίλων δημοσίων παρεμβάσεων,

Να αξιολογούν το υφιστάμενο πλαίσιο άσκησης της δημόσιας διοίκησης και τις συσχετιζόμενες με αυτό  πολιτικές με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό νέων με αξιοποίηση εμπειριών και γνώσης που έχουν προκύψει και που είναι σε θέση να κατανοούν και να αξιοποιούν.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο