Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:

1. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διακρίνονται σε μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής. Για την απόκτησητου ΜΔΕ απαιτείται:
1.1. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατέσσερα (14) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και
1.2. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

2. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 120 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά δεκαοκτώ ισοδύναμα μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής) με σύνολο 90 ΠιστωτικέςΜονάδες, συν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας που αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες.
3. Το πρόγραμμα παρέχεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
4. Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ECTS

 • Βάσεις της Θαλάσσιας Τεχνολογίας (Basics in Ocean Engineering) 5
 •  Εισαγωγή στις τεχνολογίες και συστήματα εκμετάλλευσης θαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Introduction to offshore hydrocarbon exploitation technology and systems)5
 • Όρυξη Γεωτρήσεων και Μηχανική Ταμιευτήρων (Well Drilling and Reservoir Engineering) 5
 • Δυναμική Συστημάτων Ευστάθεια και αυτόματος Έλεγχος (System Dynamics, Stability and Control) 5
 • Περιγραφή συνθηκών θαλάσσιου περιβάλλοντος (Description of Environmental Conditions) 5


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»

 • Βάσεις της Θαλάσσιας Τεχνολογίας (Basics in Ocean Engineering) 5
 • Εισαγωγή στις τεχνολογίες και συστήματα εκμετάλλευσης θαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Introduction to offshore hydrocarbon exploitation technology and systems). 5
 • Όρυξη Γεωτρήσεων και Μηχανική Ταμιευτήρων (Well Drilling and Reservoir Engineering) 5
 • Τεχνολογίες χημικών διεργασιών και μεταφοράς υδρογονανθράκων (Hydrocarbon Transport and Process Engineering) 5
 • Στοιχεία Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (Law of the Sea) 5


ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)

 • Τεχνολογίες χημικών διεργασιών και μεταφοράς υδρογονανθράκων (Hydrocarbon Transport and Process Engineering) 5
 • Στοιχεία Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας (Law of the Sea) 5
 • Θαλάσσια και Υποθαλάσσια Χαρτογράφηση (Ocean Geophysical Mapping) 5


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)

 • Δυναμική Συστημάτων Ευστάθεια και αυτόματος Έλεγχος (System Dynamics, Stability and Control) 5
 • Περιγραφή συνθηκών θαλάσσιου περιβάλλοντος (Description of Environmental Conditions) 5
 • Θαλάσσια και Υποθαλάσσια Χαρτογράφηση (Ocean Geophysical Mapping) 5

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ECTS

 • Περιβαλλοντικές φορτίσεις και κινήσεις θαλάσσιων κατασκευών (Environmental loads and motion response analysis of offshore structures) 5
 • Μηχανική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Υποθαλάσσιων Αγωγών και Risers (Mechanical Behavior and Design of Offshore Pipelines and Risers) 5
 • Μηχανική εδαφικών & βραχωδών γεωυλικών (Mechanics of soil & rock geomaterials) 5
 • Κατασκευαστικός Σχεδιασμός και Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών (Structural design and reliability principles of offshore structures ) 5
 • Διεθνές Νομικό Καθεστώς Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος από Δραστηριότητες Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων (International Legal Regime for the Marine Environment Protection from Seabed Exploitation Activities) 5


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»

 • Υλικά θαλάσσιων κατασκευών και διάβρωση (Materials for offshore structures and corrosion) 5
 • Διεθνές Νομικό Καθεστώς Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος από Δραστηριότητες Εξόρυξης Υδρογονανθράκων (International Legal Regime for the Marine Environment Protection from Seabed Exploitation Activities) 5
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση επιπτώσεων (Environmental planning and impact assessment) 5
 • Διαχείριση αγωγών & δικτύων (Management of pipelines and pipe networks) 5
 • Λειτουργική Ασφάλεια και ενόργανα συστήματα προστασίας σε εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων (Operational Safety and instrumented protection systems in hydrocarbon installations) 5


ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)

 • Διαχείριση αγωγών & δικτύων Management of pipelines and pipe networks 5
 • Λειτουργική Ασφάλεια και ενόργανα συστήματα προστασίας σε εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων (Operational Safety and instrumented protection systems in hydrocarbon installations) 5
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση επιπτώσεων(Environmental planning and impact assessment) 5
 • Υδραυλική πολυφασικών ροών σε αγωγούς (Hydraulics in Multiphase Flow Pipes) 5
 • Υλικά θαλάσσιων κατασκευών και διάβρωση (Materials for offshore structures and corrosion) 5


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)

 • Περιβαλλοντικές φορτίσεις και κινήσεις θαλάσσιων κατασκευών (Environmental loads and motion response analysis of offshore structures) 5
 • Μηχανική Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Υποθαλάσσιων Αγωγών και Risers (Mechanical Behavior and Design of Offshore Pipelines and Risers) 5
 • Μηχανική εδαφικών & βραχωδών γεωυλικών (Mechanics of soil & rock geomaterials) 5
 • Υδραυλική πολυφασικών ροών σε αγωγούς (Hydraulics in Multiphase Flow Pipes) 5
 • Κατασκευαστικός Σχεδιασμός και Αξιοπιστία Θαλάσσιων Κατασκευών(Structural design and reliability principles of offshore structures ) 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ECTS

 • Συγκολλήσεις θαλάσσιων κατασκευών (Welding in Offshore Structures) 5
 • Επιθεώρηση και Ποιοτικός Έλεγχος (Inspection and Quality Control) 5
 • Ασφάλεια, Διακινδύνευση και Περιβαλλοντική Διαχείριση(Safety and Environmental Risk Management) 5
 • Συστήματα Αγκύρωσης και Εφαρμογές Πλωτών θαλάσσιων Κατασκευών (Mooring Systems and Floating Structures Design Applications) 5


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»

 • Επιθεώρηση και Ποιοτικός Έλεγχος (Inspection and Quality Control) 5
 • Ασφάλεια, Διακινδύνευση και Περιβαλλοντική Διαχείριση(Safety and Environmental Risk Management) 5
 • Στοιχεία κατασκευαστικού σχεδιασμού δοχείων και σωληνώσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (Structural design of vessels and piping in petrochemical plants) 5
 • Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας στην Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (Operational Management in Hydrocarbon Exploration and Exploitation) 5


ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α (ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)

 • Δυναμική ανάλυση θαλάσσιων κατασκευών (Dynamic Analysis of Offshore Structures) 5
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού θεμελιώσεων θαλάσσιων κατασκευών (Principles of Foundation Design for Offshore structures) 5
 • Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας στην Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (Operational Management in Hydrocarbon Exploration and Exploitation) 5
 • Στοιχεία κατασκευαστικού σχεδιασμού δοχείων και σωληνώσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (Structural design of vessels and piping in petrochemical plants) 5
 • Ραδιενέργεια Υδρογονανθράκων και Μέθοδοι Πυρηνικής Τεχνολογίας για τον Έλεγχο Αστοχιών και Ροϊκών χαρακτηριστικών (Hydrocarbons radioactivity and methods of nuclear engineering for quality control and flow characteristics) 5
 • Σεμινάρια σε προβλήματα ασφάλειας, υγιεινής, συντήρησης και λειτουργίας θαλάσσιων εγκαταστάσεων για την έρευνα, εξόρυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων(Seminars on safety, health, maintenance and operation problems of offshore installations for the exploration and production of hydrocarbons) 5


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)

 • Ραδιενέργεια Υδρογονανθράκων και Μέθοδοι Πυρηνικής Τεχνολογίας για τον Έλεγχο Αστοχιών και Ροϊκών χαρακτηριστικών (Hydrocarbons radioactivity and methods of nuclear engineering for quality control and flow
 • characteristics) 5
 • Συστήματα Αγκύρωσης και Εφαρμογές Πλωτών θαλάσσιων Κατασκευών (Mooring Systems and Floating Structures Design Applications) (για όσους έχουν παρακολουθήσει το μάθημα
 • «Περιβαλλοντικές φορτίσεις και κινήσεις θαλάσσιων κατασκευών») 5
 • Δυναμική ανάλυση θαλάσσιων κατασκευών (Dynamic Analysis of Offshore Structures)(για όσους έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Περιβαλλοντικές φορτίσεις και κινήσεις θαλάσσιων κατασκευών») 5
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού θεμελιώσεων θαλάσσιων κατασκευών(Principles of Foundation Design for Offshore structures) (για όσους έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Μηχανική εδαφικών & βραχωδών γεωυλικών» 5
 • Συγκολλήσεις θαλάσσιων κατασκευών (Welding in Offshore Structures) 5
 • Σεμινάρια σε προβλήματα ασφάλειας, υγιεινής, συντήρησης και λειτουργίας θαλάσσιων εγκαταστάσεων για την έρευνα, εξόρυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων(Seminars on safety, health, maintenance and operation problems of offshore installations forthe exploration and production of hydrocarbons) 5

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία ECTS 30
ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 18 μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής, καθώς και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Είναι αυτονόητο πως την υποχρέωση εξοικείωσης του ΜΦ με τις μεθόδους και τα εργαλεία της ερευνητικής μεθοδολογίας στις γνωστικές περιοχές που καλύπτει το Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο