Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική (6 ECTS)
 • Βιομοριακή Δομή και Λειτουργία (6 ECTS)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού και Εργαλεία Λογισμικού στη Βιοπληροφορική Ι (6 ECTS)
 • Στατιστική στη Βιοπληροφορική (6 ECTS)
 • Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Υπολογιστική Ανάλυση Ακολουθιών Βιομακρομορίων (6 ECTS)
 • Υπολογιστική Ανάλυση Δομών Βιομακρομορίων (6 ECTS)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού και Εργαλεία Λογισμικού στη Βιοπληροφορική ΙΙ (6 ECTS)
 • Μοριακή Αναγνώριση – Ασθένειες – Δομικός Σχεδιασμός Φαρμάκων (6 ECTS)
 • Μεθοδολογία της Έρευνας (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Η πληροφορική στη μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητα (6 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (12 ECTS)

και 2 από τα παρακάτω (επιλέγονται υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα με κριτήριο, κατ’ αρχήν το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας και κατόπιν από συνεννόηση με τη Συντονιστική Επιτροπή):

 • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής Ι (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής ΙΙ (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής ΙΙΙ (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής ΙV (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Για την επιτυχή περάτωση των σπουδών, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει, ασκηθεί και εξεταστεί με επιτυχία:

 • στα έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα
 • σε δυο (2) τουλάχιστον μαθήματα επιλογής, και
 • στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο αν έχει λιγότερες από δύο (2) απουσίες σε αυτό, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα παρουσιολόγια σε κάθε μάθημα με υπογραφή του (Παραδόσεις και Ασκήσεις). Το ποσοστό συμμετοχής των εργαστηριακών ασκήσεων και των εργασιών στον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος καθορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος και του διδάσκοντα.

Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στον Μ.Φ. με έξι (6) πιστωτικές μονάδες βάσει του συστήματος ECTS. Για την απόκτηση του πτυχίου κάθε Μ.Φ. πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία στα έντεκα (11) Υποχρεωτικά Μαθήματα (σύνολο 66 ECTS) και τουλάχιστον σε δύο (2) από τα Μαθήματα Επιλογής (σύνολο 12 ECTS), και τέλος να συγγράψει και να παρουσιάσει Διπλωματική Εργασία (42 ECTS). Ο αριθμός ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ είναι 120. Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου προσμετρώνται κατά 70% ο μέσος όρος των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων (Υποχρεωτικά και Επιλογής), και κατά 30% ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή των Μαθημάτων Επιλογής του Γ’ Εξαμήνου γίνεται στα τέλη του Β’ Εξαμήνου από το Μεταπτυχιακό Φοιτητή με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει συμπληρώσει περισσότερα από δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα, πρέπει να επιλέξει δύο (2) από αυτά για να προσμετρηθούν στον υπολογισμό του τελικού βαθμού και να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα