Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται βασικά (υποχρεωτικά) μαθήματα και μαθήματα επιλογής το καθένα από τα οποία έχει 6 ECTS.

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 90 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (15 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα 8 από τα 15 μαθήματα (δηλαδή οι 48 από τις 90 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από τα βασικά μαθήματα. Οι υπόλοιπες 42 Πιστωτικές Μονάδες (7 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρει το ΔΠΜΣ.

Η διπλωματική εργασία διεξάγεται στο Δ' Εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο 2ου έτους) και έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό. Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ή/και του μαθήματος.

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του προγράμματος των μαθημάτων του ΔΠΜΣ.

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος είναι 13 εβδομάδες και δεν επεκτείνεται κατά την περίοδο των εξετάσεων ή και σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Ο φόρτος ενός μαθήματος των 6 ECTS αντιστοιχεί σε 150 ώρες / φοιτητή.
Οι πρόοδοι των μαθημάτων διεξάγονται στο μέσον της διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και όχι στις τελευταίες εβδομάδες του.
Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση ενός μαθήματος δεν περιλαμβάνει γραπτή ή προφορική εξέταση, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα κατάθεσης των εργασιών κατά την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου αλλά στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συντελεστής μειωμένης βαρύτητας της βαθμολογίας τους.
Κατά την ανάθεση εργασιών συνιστάται να λαμβάνεται υπόψη από τους διδάσκοντες το ημερολόγιο φόρτου εργασιών των φοιτητών.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών για να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής είναι πέντε (5), αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσφέρονται τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα επιλογής στο 2ο (εαρινό) εξάμηνο και τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα επιλογής στο 3ο (χειμερινό) εξάμηνο. Θα γίνεται άτυπη δήλωση πριν την έναρξη του εξαμήνου για τον καθορισμό των μαθημάτων που θα διδαχθούν.

Μαθήματα & Eξετάσεις

1ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

Βασικά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία Ι
 • Βασικές Μαθηματικές Έννοιες στη Γλωσσική Τεχνολογία   
 • Βασικές Αρχές Γλωσσολογικής ανάλυσης             
 • Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία     
 • Εισαγωγή στην Φωνολογία και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος           

1ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

Βασικά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός για Γλωσσική Τεχνολογία ΙΙ
 • Μηχανική Μάθηση
 • Υπολογιστική Γλωσσολογία και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Επεξεργασία και Διαχείριση Γλωσσικών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής

 • Ποσοτική Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων
 • Συστήματα Σύνθεσης και Αναγνώρισης Φωνής
 • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
 • Οπτικοποίηση Δεδομένων
 • Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Ειδικά Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας Ι

2ο έτος: Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • Βαθιά Μάθηση με Εφαρμογές σε Γλωσσικά Δεδομένα
 • Γλωσσική Επεξεργασία
 • Διαλογικά Συστήματα και Φωνητικοί Βοηθοί
 • Μηχανική Μετάφραση
 • Συστήματα Κατανόησης και Παραγωγής Κειμένου
 • Τεχνολογίες Γνώσεων
 • Ειδικά Θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας ΙI: Γλώσσα και Γνωσιακή Ρομποτική
 • Ειδικά θέματα Γλωσσικής Τεχνολογίας ΙΙ: Βαθιά Μηχανική Μάθηση για Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • Μοντελοποίηση Κειμενικής Κατανόησης
 • Συστήματα Ανάκτησης και Εξόρυξης Πληροφορίας από Κείμενα
 • Διαδραστικά Συστήματα
 • Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού / Πολυτροπική Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές
 • Σχεδίαση & Υλοποίηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
 • Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα είναι 6.

2ο έτος: Εαρινό Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Εξετάσεις και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει:

 • να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που έχει επιλέξει συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS και
 • να έχει εγκριθεί η Διπλωματική του εργασία από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από το διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 και η επίδοση στο μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 30 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση ενός μαθήματος δεν περιλαμβάνει γραπτή ή προφορική εξέταση, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα κατάθεσης των εργασιών κατά την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου αλλά στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται συντελεστής μειωμένης βαρύτητας στη βαθμολογίας τους. Η περίοδος των εξετάσεων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου ή της επαναληπτική) έχει διάρκεια τρεις εβδομάδες.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο