Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμονται σε 30 ανά εξάμηνο . Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με διά ζώσης μαθήματα, διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια, καθώς και πρακτική άσκηση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές παρακολουθούν σειρά Σεμιναρίων και Διαλέξεων χωρίς πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων του προγράμματος, διαμορφώνεται αναλυτικά όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στη Βιολογική Ωκεανογραφία/ Introduction to Biological Oceanography (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Γεωλογική Ωκεανογραφία/ Introduction to Geological Oceanography (6 ECTS)
 •  Εισαγωγή στη Φυσική Ωκεανογραφία/ Introduction to Physical Oceanography (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Χημική Ωκεανογραφία/ Introduction to Chemical Oceanography (6 ECTS)
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών/ Geographical Information Systems GIS (3 ECTS)
 • Βάσεις δεδομένων και Στατιστική ΑνάλυσηDatabases and statistical analysis (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

Μαθήματα επιλογής

 • Πλαγκτόν: Δομή,Λειτουργία,Οικολογία/ Plankton: Structure, function and ecology (6 ECTS)
 • Βένθος: Δομή, Λειτουργία, Οικολογία/ Benthos: Structure, functions and ecology (6 ECTS)
 • Νηκτόν: Δομή, Λειτουργία, Οικολογία/ Nekton: Structure, functions and ecology (6 ECTS)
 • Βιοδείκτες - Οικολογική Ποιότητα Υδάτων / Biomarkers - Ecological Water Quality (3 ECTS) 
 • Αλιεία και Εκτίμηση Αποθεμάτων / Fisheries and Stock Assessment (3 ECTS)
 • Θαλάσσια Μικροβιολογία / Marine Microbiology (3 ECTS)
 • Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Διατήρηση / Biodiversity Estimation and Conservation (3 ECTS)
 • Θαλάσσια Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης/ Sedimentary Marine Environments (6 ECTS)
 • Παράκτια Γεωμορφολογία, Υδροδυναμική και Δυναμική Ιζηματολογία/ Coastal Geomorphology, Hydrodynamics and Dynamic Sedimentology (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Διασκόπησης Υποθαλάσσιου Πυθμένα/ Methods of Seabottom Exploration (6 ECTS)
 • Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία, Ηφαιστειότητα και Γεωδυναμική / Underwater Geomorphology, Volcanicity and Geodynamics (6 ECTS)
 • Παλαιο−ωκεανογραφία - Κλιματικές Αλλαγές/ Paleoceanography - Climate Change (6 ECTS)
 • Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία / Dynamic Physical Oceanography (9 ECTS) 
 • Θαλάσσια Μετεωρολογία/ Marine Meteorology (6 ECTS)
 • Αλληλεπίδραση Θάλασσας - Ατμόσφαιρας/ Air - Sea interactions (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στα Αριθμητικά Μοντέλα στην Ωκεανογραφία / Introduction to Numerical Modeling in Oceanography (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων/ Methods of Data Analysis (3 ECTS)
 • Θαλάσσια Ρύπανση/ Marine Pollution (6 ECTS)
 • Αναλυτική Χημική Ωκεανογραφία / Analytical Chemical Oceanography (6 ECTS)
 • Θαλάσσια Οικοτοξικολογία / Marine Ecotoxicology (6 ECTS)
 • Ειδικά Κεφάλαια Χημικής Ωκεανογραφίας/ Specific chapters of Chemical Oceanography (6 ECTS)
 • Φυσικά προϊόντα από θαλάσσιους οργανισμούς και εφαρμογές τους / Natural products from marine organisms and their use (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος / Management of the Marine Environment. Αποτελείται από τις εξής ενότητες: Θεωρία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, Θαλάσσιοι πόροι, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία, Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης κ.λπ.) - (Sub-sections: Principles of environmental management, Operational Oceanography, Integrated Coastal Zone Management) (20 ECTS)
 • Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας, βιβλιογραφικό μέρος - Initiation of master thesis, theoretical chapters (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Διπλωματική Εργασία, Πειραματικό μέρος, Συγγραφή - Master thesis, experimental part, writing and presentation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές παρακολουθούν κατά το Α΄ εξάμηνο κοινά υποχρεωτικά μαθήματα ενώ κατά το Β΄ εξάμηνο επιλέγουν από τα προσφερόμενα μαθήματα τόσα όσα να συμπληρώνουν 30 ECTS και το περιεχόμενο τους να συνδέεται με το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας την οποία πρόκειται να εκπονήσουν. H ΣΕ ενημερώνει τους φοιτητές για τις θεματικές ενότητες των Διπλωματικών εργασιών και τα αντιστοιχούντα κατ’ επιλογήν μαθήματα. Για να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα θα πρέπει να τα επιλέξουν τουλάχιστον τρεις Μεταπτυχιακοί Φοιτητές.

Στο Γ΄ εξάμηνο οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές παρακολουθούν το υποχρεωτικό μάθημα Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος / Management of the Marine Environment και ξεκινούν την Διπλωματική τους εργασία μετά από έγκριση από την Συντονιστική Επιτροπή. Κατά το Δ΄ εξάμηνο οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ολοκληρώνουν την Διπλωματική τους Εργασία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές παρακολουθούν σειρά Σεμιναρίων και Διαλέξεων χωρίς πιστωτικές μονάδες.

Όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται τρεις ώρες εβδομαδιαίως εκτός από το μάθημα Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία / Dynamic Physical Oceanography που θα διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως και το υποχρεωτικό μάθημα του τρίτου εξαμήνου Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος / Management of the Marine Environment που θα διδάσκεται 9 ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα με 3 ECTS θα διδάσκονται για 7 εβδομάδες.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, οι αναθέσεις και η αντίστοιχη ύλη εγκρίνονται και τροποποιούνται από την ΕΔΕ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο